Hom Cis Mees kaw kev (Lock down) thiab tub rog zov txhua txoj kev

(Radio free Asia photo)

Lub nroog Hom Cis Mees raug kaw kev yam nruj heev txij hnub tim 30 lub 8 hli los lawm, uas yog muaj cov tub rog tuav rawv phom AK-47 nyob ncig lub nroog uas yog lub nroog loj nyob Nyab Laj teb. Vim cov tseem hwv tsis xav kom tsoom pej xeem tawm mus rau ub rau no, kuj muaj ib txhia pej xeem yws yws nyob hauv Online hais txog tseem hwv txoj kev txwv.

Muaj cov tub rog li ntawm 35,000 leej nyob txhua txhia qhov chaw puv tas lub nroog Hom Cis Mees, vim yog xav tiv thaiv tus kab mob COVID-19 kom txhob sib kis ntxiv. Thaum muaj cov tub rog coob coob li no, mas ua kev ceeb ntshai rau tsoom pej xeem, vim yog ib yam txawv thiab txwv kom tsoom pej xeem nyias nyob nyias vaj nyias tsev uas yog hu ua “Lock down”.

Muaj lwm tus neeg hais tias ; cov tub tseem hwv ntshai txog kev tawm tsam khaj cai tsis ntev los no nyob Kus Npas teb, vim ntshai tsam muaj cov neeg nqa riam phom nyob puv lub nroog saib xyuas kev ruaj ntseg uas nyob rau lub sij hawm tus kab mob sib kis no. Tus thawj pwm tsav Nyab Laj tau thov kom cov neeg tsis muaj vaj tse nyob los sib sau ua ke thiab kaw lawv tus kheej nyob hauv cov thaj tsam uas cov tub rog npaj tseg cia. Vim tam sim no Nyab Laj teb muaj cov neeg mob COVID-19 li ntawm 486,727 leej thiab tuag 12,138 leej lawm.

Nyob hauv lub xeev Binh Doung uas nyob Nyab Laj qab teb, muaj cov neeg mob COVID-19 coob tshaj, thiab tseem hwv yuav tsum txhab cov kws kho mob 6,000 leej ntxiv. Hauv lub xeev Binh Doung xwb, muaj neeg mob txog 70,000 leej thiab tuag 570 leej. Ces cov tseem hwv thiaj txwv tsoom pej xeem kom cov neeg muaj mob uas tsis tau tshwm sim dab tsi yog cov FO, thiab lawv yuav tsum rov kaw lawv tus kheej nyob hauv tsev uas yog F1 thiab F2.

Add new comment

5 + 2 =