HNUB TXHIAM XWS NOJ NYOB NTIAJ TEB

(National calendar Photo)

Hnub txhiam xws noj yog ib hnub uas tas ntiaj teb muab los ua hmoov tsuj xeeb hwm tej txhiam laj txhiam xws noj, yog txhua xyoo hnub tim 16 lub 10 hli. Yog hnub uas lub Leej Haum Kuj tsa los kom muaj txhiam xws noj thiab kev ua liaj ua teb nyob hauv xyoo 1945. Lub Leej Haum Kuj thiaj ua hmoov tsuj xeeb nrog lwm lub Koom Haum kom tau nco txog ntiaj teb kev tshaib nqhis thiab ua kom muaj txhiam xws noj. Txhiam xws noj nyob hauv ntiaj teb thiab peev nyiaj txiag ntawm cov teb chaws txhawb nqa kev ua liaj ua teb.

Yam uas tsim nyog peb ua kom tau txuag txhiam xws thiab nyob ntev, yog txhiam xws noj pab lub cev, txhiam xws muaj txaus noj kav ntev, txhob pub nkim txhiam xws pov tseg thiab rov ua dua tshiab xws li tej yam ua tau.

Txuag txhiam xws noj pab lub cev, peb yuav tsum xaiv cov zaub mov kom haum peb lub cev. Yog yus tus kheej xaiv ua ntej, kom tau cov txhiam xws zoo noj thiaj haum rau yus. Yog cov txhiam xws pab tau yus lub cev nqaij thiab yus tej siab ntsws, xws li txiv xyoob txiv ntoo, zaub thiab taum. Txhob noj tej yam uas qab ntsev thiab qab zib dhau los yog muaj roj. Yuav saib tej txwm ntawv uas luag sau qhia nyob ntawm tej txhiam xws yus yuav.

Txuag txhiam xws kom nyob ntev, yuav tsum xaiv tej yam tsim nyog yuav thiab siv kom tas. Vim tias thaum yus muab tej txhiam xws pov tseg, mas yog nkim pov tseg xwb. Thiab kev pov tseg txhiam xws noj, kuj ua rau muaj pa iav tuaj. Ces yuav tsum txuag thiab khaws tej zaub mov kom zoo.

Txhob nkim txhiam xws pov tseg, tej xyoob ntoo nroj tsuag tsis nkim pov tseg, dej txawj ntws tas li ntws thiab xwm yeem raws li Tswv Ntuj tsim nyob ntiaj teb no. Kawm kom paub txog xyoob ntoo ib puas tsav yam nyob ncig yus thiab muab rov los siv nyob hauv vaj hauv tsev. Muab tej dej nro los ywg zaub, muab tej nroj tsuag los ua chiv kom tau siv. Txuag tej xyoob ntoo nroj tsuag kom tau siv muaj qab hauv rau yus lub neej. 

Add new comment

4 + 1 =