HNUB RHUAV TSHEM COV HOOB POB NUS KHIAS KOM TAS NYOB THOOB NTIAJ TEB

Tso tseg kev tsim hoob pob Nus Khias yog thawj lub hom phiaj thiab yog lub hom phiaj uas ib txwm lub Leej Haum Kuj xav ib txwm los.

Lub Leej Haum Kuj yog tus ntaus thawj ntawm cov tiam lis hais txog kev tso tseg kev tsim hoob pob Nus Khias txij lub hauv paus los. Tab sis txog zim txwv no tseem muaj cov hoob pob Nus Khias 13,080 lub. Ua kev ntxhov siab tau ntau lub teb chaws thiab cov teb chaws uas muaj hoob pob Nus Khias, vim sawv daws ntsias pom tias kev tso tseg kev tsim hoob pob Nus Khias mus qeeb heev. Kev ntxhov siab thiaj muaj ua ntu zus, yog tias siv tib lub hoob pob Nus Khias xwb, yuav ua rau neeg raug kev piam sij loj heev. Tsis hais tsov rog Nus Khias ntawm qee suam teb chaws los yog tas ntiaj teb.

Kev sib koom ua hmoov tsuj xeeb hnub tim 26 lub 9 hli, yog ib hnub uas xav kom tas ntiaj teb tso tseg kev tsim hoob pob Nus Khias thiab tsis txhob muaj ntxiv lawm. Yog hais txog hnub rhuav tshem hoob pob Nus Khias nyob ntiaj teb. Thiab xav kom cov teb chaws tshiab txhob xav txog kev tsim hoob pob Nus Khias, kom txhua lub teb chaws nyob ntiaj teb no tsis txhob muaj hoob pob Nus Khias ntxiv.

Txhua txhua xyoo hnub tim 26 lub 9 hlis, thiaj yog hnub ua hmoov tsuj xeeb rhuav tshem hoob pob Nus Khias.

Add new comment

1 + 1 =