HNUB NCO TXOG COV NEEG THOJ NAM

Hais txog kev thoj nam mas yog ib yam raws nraim peb Hmoob qab ib txwm los. Peb Hmoob yog ib haiv tsis muaj teb tsis muaj chaw vim kev ua neeg thoj nam tsiv teb raws chaw. Yog peb soj ntsuam txog peb Hmoob keeb kwm mas peb yuav pom tias peb Hmoob raug luag lwm haiv txeeb teb chaws puag thaum Huab Tais Txiv Yawg los rau Peb Hmoob Kuj Cuab, los mus rau caij peb Hmoob nyob ntawm 5 tug dej los yog Vum Lis Mav txog rau tiam 18 uas peb Hmoob tawg ua pab ua pawg los rau Xov Tshoj.
Peb Hmoob tsiv los rau Xov Tshoj thawj pab yog xyoo 1740, yog tsiv los nyob rau thaj tsam Toom Qhuas (Dong Quan) hauv Cob Tsib sab Toob Fab Pej los yog Nyab Laj qaum teb sab hnub tuaj. Tom qab Hmoob mam raws chaw los rau Los Tsuas teb thiab Thaib teb.
Nyob rau Los Tsuas teb, Hmoob muaj kev vam meej, muaj vaj huam sib luag cuag haiv neeg Nplog thiab lwm haiv, Hmoob muaj Kiab Toom los kav Hmoob, Hmoob muaj nom los tswj Hmoob thiab muaj cov kws lij choj muaj feem xyuam nyob hauv tseem hwv Los Tsuas, Hmoob muaj cov nom peeb zeej tub rog saib xyuas lub teb chaws. 
Tiam sis vim tsov rog txeeb teb chaws ntawm Koom Tshaj thiab cov teb chaws coj Cai Ywj Pheej ua rau peb Hmoob poob rau kev txom nyem. Peb Hmoob thiaj rov tsiv teb raws chaw ua neeg thoj nam rau sab Thaib teb, yog xyoo 1975.
Hmoob tawg rog los nyob rau yeej thoj nam Vib Nais, Chees Khoom, Chees Khas, Xom Toos, Nas Phos. Tom qab ntawd Hmoob mam raws chaw mus rau lwm lub teb chaws, xws li Aus Thas Lias, Zes Mas Nias, Fab Kis av loj, Nkws Yas teb, As Zees Tis Nas teb, Kas Nas Das teb thiab As Mes Lis Kas teb.
Hmoob kev ua neeg thoj nam tsis yog tag li no xwb, tseem tshuav ib co nyob rau Qhov tsua los yog Thaj Kas Npom. Cov Hmoob hauv Qhov Tsua no yog cov uas nom tswv Thaib tsis kam lees ua pej xeem Thaib, tseem hwv Nplog tsis kam txais ua neeg Nplog. Yog li hnub tim 18 lub 12 hlis xyoo 2003, tseem hwv As Mes Lis Kas thiaj qhib teb chaws txais cov Hmoob Qhov Tsua mus rau As Mes Lis Kas teb, vim cov Hmoob nyob As Mes Lis Kas teb kub siab khiav dej num kom As Mes Lis Kas txhob hnov qab Hmoob li txiaj ntsim pab As Mes Lis Kas tiv thaiv riam phom hauv Kob Rog Zais hauv Xov Tshoj.
Tseem hwv As Mes Lis Kas qhib txais cov Hmoob muaj daim ntawv TKB 16,000 leej hauv Qhov Tsua mus nyob As Mes Lis Kas teb. Lawv yuav mus nyob kom txwm 5 xyoos ces nom tswv mam ua ntaub ntawv lees txais lawv ua neeg As Mes Lis Kas xeem lus Hmoob.
Hnub tim 26 lub 5 hlis 2005, tseem hwv Thaib thiaj kaw yeej thoj nam Qhov tsua.
Txawm tias Qhov Tsua yog lub yeej thoj nam txais cov neeg tawg rog hauv Xov Tshoj tom qab tshaj plaws uas raug kaw, los peb Hmoob kev thoj nam tseem tsis tau tu taw.

 

Muaj ib txhia Hmoob nyob Los Tsuas teb hnov lub moo tias Hmoob Qhov Tsua tau mus tsim neej tshiab rau txawv teb chaws lawm, mas lawv thiaj nrhiav kev hla niam dej Naj Khoom tuaj rau sab Thaib teb. Lawv tuaj sib sau nyob rau hauv zos Khej Me, xeev Pheb Chas Npoos. 
Thaum muaj Hmoob Los Tsuas khiav tawm teb chaws tuaj coob ua quav niab cuag li cov luv ya saum ntuj, ces tseem hwv Thaib thiaj tuaj soj ntsuam thiab qhib yeej thoj nam tshiab nyob hauv zos Dej Dawb rau cov kwv tij Hmoob nyob. Cov Hmoob no muaj 4 pawg, yog cov Hmoob khiav teb chaws vim raug nom tswv Nplog Liab raws tua, cov raug ntxias ua lag luag tib neeg, cov tsiv teb chaws vim lub moo tias yuav tau mus As Mes Lis Kas teb, thiab cov Hmoob Thaib uas xav mus ua neej tshiab txawv teb chaws.
Xyoo 2009, tseem hwv Thaib thiaj xa cov khiav tim Los Tsuas teb tuaj rov qab thiab ntiab cov Hmoob Thaib rov mus lawv qub chaw. Ces Hmoob thiaj rov nyob tiaj tus.
Nyob rau ziag no, peb Hmoob kev ua neeg thoj nam tseem muaj tas mus li, tiam sis tsis yog tuaj ntawm Los Tsua teb tuaj li yav dhau los. Yog peb cov kwv tij Hmoob Cob Tsib teb khiav tawm lawv teb chaws vim kev quab yuam los ntawm txoj kev ntseeg. Lawv txawm niaj hnub nyiag ua neeg thoj nam nyob hauv nroog Npas Koj, Thaib teb. Peb vam tias muaj ib hnub yav tom ntej, lawv yuav tau lub neej zoo ua, tau ua cov neeg raug cai li lwm tus kwv tij Hmoob.

 

Add new comment

16 + 1 =