HLUB THIAB UA SIAB NTEV.

Muaj ib tug me nyuam ntxhais Is Ntias hnub nyoog 15 xyoos. Nws lub npe hu ua Kus Mas Lis. Kus Mas Lis tuam tsheb kauj vab (Nees Zab) thauj nws txiv ntawm lub tuam ceeb Nyus Des Lis rov mus tsev. Lawv lub tsev yog nyob hauv lub xeev Phib Ham uas nrug deb ntawm Nyus Des Lis li 1,200 km. Yog vim tus kab mob Covid-19 sib kis loj heev, ces lub nroog Nyus Des Lis raug kaw. Nkawd tsis muaj hauj lwm ua, tsis muaj nyiaj yuav mov noj, tsis muaj nyiaj ntiav tsev nyob thiab nws txiv kuj raug mob. 
Kus Mas Lis txiv yog ua hauj lwm tsav tsheb 3 lub log thauj neeg nyob hauv nroog. Vim li ntawd, nkawd nyob tsis tau ntxiv mus hauv lub nroog Nyus Des Lis lawm. Kus Mas Lis thiaj txiav txim siab xuas tsheb kauj vab thauj nws txiv rov mus tsev. Nkawd siv sij hawm 7 hnub thiaj mus txog. 
Lub sij hawm Kus Mas Lis tuam tsheb kauj vab thauj nws txiv, mas nkawd tau ntsib coob leej neeg. Cov neeg nkawd ntsib muaj tej tus pub dej pub mov rau nkawd noj, ces nkawd thiaj tsis tuag tshaib. Kus Mas Lis yog tus tuam tsheb kauj vab, hos nws txiv puag lub nra nyob nruab nrab thiab zaum nyob nram qab. 
Thaum Kus Mas Lis thauj nws txiv rov mus txog tsev, mas zej zog xyav nws lub npe nrov mus txog cov tseem hwv, ces cov tseem hwv qhuas txog Kus Mas Lis txoj kev hlub thiab ua siab ntev. Muaj neeg muab 4 lub tsheb kauj vab tuaj pub rau Kus Mas Lis thiab cov tseem hwv pab nyiaj ua ib lub tsev plob pub lawv tsev neeg. Tseem muaj lub Koom Haum sib tw caij tsheb kauj vab tuaj ntsib Kus Mas Lis, vim lawv qhuas txog Kus Mas Lis lub siab ntev thiab qhov nws caij tsheb kauj vab tau deb npaum li ntawd. Lub Koom Haum xav tau Kus Mas Lis mus ua ib tug tub sib tw caij tsheb kauj vab nyob hauv Is Ntias teb, tab sis Kus Mas Lis tsis kam. 
Nws hais tias nws yuav kawm ntawv kom tiav tso. Dhau ntawm Kus Mas Lis nkawd ob txiv tub lawm, hais txog cov neeg poob hauj lwm nyob Is Ntias teb, tseem muaj coob kawg. Muaj coob leej tsis muaj hauj lwm ua, lawv tsis tsis muaj nyiaj yuav noj thiab ntiav tsev nyob, ces lawv taug kev taw rov mus tsev. Tej tus ev nra ev me nyuam taug kev deb hauj sim. Tej tus tuav me nyuam tes thiab ris nra hnyav, tsis muaj mov noj, ces lawv vau zuj zis ntawm tej tog kev. Txhua yam no yog los ntawm tus kab mob Covid-19 xwb. 

 

Add new comment

11 + 8 =