Hais txog kev nkaug tej hom Vaccine tshiab nyob As Xias teb

Asia behind in Covid vaccination new type of vaccines needed (Asianews photo)

Cov Vaccine tiv thaiv kab mob COVID-19 nyob thoob ntiaj teb, nws ua tau 2 yam zoo. Cov teb chaws uas tab tom nyob hauv kev txhim kho, mas lawv tau txais Vaccine tsawg kawg. COVAX cov hauj lwm uas muab siab rau tsim kom txhua tus neeg tau txais  Vaccine, tab sis tseem muaj tsis txaus.

Cov xeev uas muaj neeg coob tshaj nyob As Xias teb tau txais Vaccine tiv thaiv txaus lawm yam li 1 feem peb ntawm tsoom pej xeem tag nrho. Dua li tseem muaj ntau pua plhom leej uas tsis tau nkaug dua ib koob Vaccine li. Nyob Npees Las Des teb yog 23 feem pua, Pas Kis Taas teb yog 24 feem pua, Is Ntias teb yog 36 feem pua, Fis Lis Pees teb yog 36 feem pua thiab Is Ntos Nes Xias teb yog 37 feem pua. Hos cov teb chaws muaj tsov rog tus zauv tseem qis heev. Yees Mees teb yog 2 feem pua, Xis Lias teb yog 4 feem pua, hos As Kas Nis Taas teb yog 9 feem pua. Kev kub ntxhov ntawm tus kab mob COVID-19 muaj ntau tshaj mas yog As Fiv Kas.

SARS-CoV-2 tsis tau tshwj zias ib lub teb chaws twg li thiab kev tiv thaiv kab mob los kuj muaj ntau yam, ces thiaj ua rau cov neeg mob tau mus kho mob tsis sib npaug thiab tau txais Vaccine tsis ib yam. Cov teb chaws nplua nuj thiaj tiv thaiv tau lawv cov neeg kom tuag tsawg thiab muaj cai mus kho nyob hauv tsev kho mob. Txawm tias tam sim no kev sib kis kab mob tseem muaj tsis tseg, tab sis muab piv rau tsaib no mas twb nruj tsis npaum ntawd. Kev nkaug Vaccine tiv thaiv kab mob COVID-19 kuj muaj teeb meem ntau yam thiab tus kab mob yuav tsis ploj. Qhov ntawd yuav tsum yog tas ntiaj teb muab siab rau nkaug Vaccine tiv thaiv kom txhob kis mob coob thiab neeg tuag tsawg zuj zus xwb.

Add new comment

4 + 13 =