FIS LIS PEES TEB TXO TXOJ CAI XOOB ZUJ ZUS, TXAWM TIAS MUAJ NEEG MOB COVID-19 COOB

Hnub tim 16 lub 9 hli no, nyob hauv lub tuam ceeb Mas Nis Las cov tseem hwv kuj txo txoj cai kom xoob dua qub, vim xav txhawb nqa kev lag luam nyob hauv lub teb chaws. Cov tsev muag txhiam xws noj, cov tsev teev Ntuj thiab cov tsev ua plaub hau pleev rau tes rau taw kuj qhib txais neeg rov qab mus ua hauj lwm. Yog tias sim pib ua li no thiab txhua yam mus tau zoo, cov tseem hwv kuj yuav qhib kev nyob thoob teb chaws kom tsoom pej xeem tau kev nrhiav noj. Fis Lis Pees teb yog lub teb chaws muaj neeg mob COVID-19 coob tim 2 nyob hauv 10 lub teb chaws As Xes As (Asean).

Nyob hauv lub tuam ceeb Mas Nis Las, tseem hwv tso cai noj mov ntawm tej tshav puam li 30 feem pua, thiab pub noj mov ua tej pab tsawg tsawg uas tuaj yeem tiv thaiv tau.

Cov kws kho mob uas kis tus kab mob COVID-19 tuag lawm 104 leeg, thiab tab tom mob yog 24,284 leeg. Tus Tswv Qhia Liab Jose Advincula uas nyob Mas Nis Las thiab cov neeg ntseeg ua ib thaj txi Ntuj pub rau cov kws kho mob thiab cov tuag lawm. Lub thaj txi Ntuj no qhia kom pom tias : cov neeg uas lawv siv lawv txoj sia los mus pab lwm tus, ces lawv tuag. Lawv yog cov neeg muaj peem xwm thiab muaj lub siab tawv, vim lawv xav cawm lwm tus txoj sia.

Txhais los ntawm 'Philippines eases health restrictions despite high number of COVID-19 cases' hauv www.licas.news

Add new comment

8 + 3 =