FACEBOOK TSO TSEG TSIS UA TEJ YAM ‘APP’ RAU COV ME NYUAM YAUS IB NTUS

Facebook tshaj tias : lawv yuav tso tseg kev tsim App rau cov me nyuam yaus, vim nyuab rau cov niam cov txiv kev saib xyuas tej me nyuam.

App Instagram Kids uas tsis muaj kev ceeb toom, tau ua kev tsis sib haum xeeb rau cov me nyuam uas siv Facebook nkag mus saib tej yam tshiab.

Lub 5 hlis xyoo no, muaj cov kws txoj cai As Mes Lis Kas thiab 44 leeg tuaj ntawm ntau lub teb chaws tuaj sib tham hais txog Facebook, ces lawv thov kom Facebook tso tseg hais txog kev tsim App rau me nyuam yaus.

Vim lawv ntsia pom tias Social Media tab tom ua teeb meem rau cov tub ntxhais hluas As Mes Lis Kas thiab cov tub ntxhais hluas nyob thoob ntiaj teb.

Facebook pom tias kev sib xa los sib faib duab, ua teeb meem rau cov me nyuam yaus ntau plhom leej. Facebook tseem ntsia pom tias Instagram muaj feem cuam txog kev rov tua lawv tus kheej ntawm tsoom tub ntxhais hluas.

Nyob hauv lub 9 hlis tag los, Wall Street Journal tau nthuav txog tej yam phem qhia kom pom tias nyob hauv Facebook muaj ntau yam tsis zoo rau cov tub ntxhais hluas uas lawv muaj Instagram Kids. Tsis tas li ntawd tseem muaj ntau tus neeg soj ntsuam txog Facebook, pom tias muaj ntau yam tob thiab txaus ntshai heev. Xyoo 2020, kuj muaj tej tus neeg soj ntsuam txog Facebook, Inc. ces lawv hais tias Facebook muaj tej yam txaus ntshai.

WSJ hais tias ; 30 feem pua ntawm cov tub ntxhais hluas uas hnub nyoog tseem yau, thaum lawv pom tias lawv lub cev ntaj ntsug qaug zog, mas Instagram haj yam ua rau lawv qaug zog. Ces Facebook soj ntsuam pom tias kev xa duab thiab sib faib duab muaj teeb meem rau cov tub ntxhais hluas tseem yau ntau plhom leej. Facebook kuj pom tias cov tub ntxhais hluas lawv kiam txog Instagram, vim ua rau cov neeg muaj kev ntxhov siab thiab ntsoos ntsoos qaug zog coob ntxiv.

Cov teeb meem no thiaj ua rau Facebook yuav tsum daws kho thiab tso kev tsim tej yam App tseg ib ntus.

Add new comment

9 + 0 =