COV XWM TXHEEJ 11/9/2001 THIAB COV MAWV XIS LIM THOJ NAM

(CNS photo)

Cov Mawv Xis Lim nyob As Mes Lis Kas teb raug cov neeg As Mes Lis Kas xav phem thiab ntsia yog neeg tsis zoo, txij hnub tim 11 lub 9 hlis 2001 los.

Tam sim no twb txog lub hnub nyoog txwm 20 ntawm kev tua lub tsev dawb nyob As Mes Lis Kas teb, ces cov neeg As Mes Lis Kas thiab cov Mawv Xis Lim lawv tab tom nyob hauv lub caij nco txog cov neeg tuag thiab cov xwm txheej ntawd.

Raws kev tshaj tawm hais txog khaws tej xwm txheej uas tshwm sim tseg, mas xyoo 2020 muaj cov xwm txheej tshwm sim ntawm cov Mawv Xis Lim tshaj 6,000 zaus.

Kev soj ntsuam ntawm Pew hais txog kev xav ntawm tsoom pej xeem As Mes Lis Kas thiab cov kev teev hawm, mas tsoom pej xeem As Mes Lis Kas cib nyeej rau cov Mawv Xis Lim ntxhov quav niab. Cov neeg As Mes Lis Kas feem coob paub qhov tseeb hais txog kev teev hawm Islam zoo, tab sis qhov tiag hauv lawv lub siab mas tsis tshua zoo pes tsawg.

Kev soj ntsuam xyoo 2019, pom tias cov neeg As Mes Lis Kas ib nrab hais tias lawv tsis xav tias cov Islam yog ib feem nyob hauv cov neeg As Mes Lis Kas. Thiab cov neeg laus As Mes Lis Kas feem coob tsis tso siab thiab cais cov Mawv Xis Lim, vim tias muaj ntau yam tshwm sim. Thiab ib nrab ntawm tsoom pej xeem As Mes Lis Kas hais tias kev tshaj xov xwm hais txog cov Mawv Xis Lim thiab cov Islam tsis ncaj ncees.

Add new comment

11 + 6 =