COV XIB HWB QHIA NTAWV HNUB NYOB THOOB NTIAJ TEB

Cov xib hwb qhia ntawv hnub, mas yog txhua txhua xyoo hnub tim 5 lub 10 hli. Ces txhua txhua xyoo hnub tim 5 lub 10 hli thiaj muaj kev ua hmoov tsuj xeeb nco txog cov xib hwb qhia ntawv lawv tej txiaj ntsim. Xyoo 1966 thiaj muaj kev teeb tsa cov xib hwb hnub, kom tau nco txog kev hwm thiaj cov xib hwb tej hauj lwm. Yam li kev kawm txuj kom txawj ntse thiab nrhiav hauj lwm ua. Kev qhia thiab kev paub kom zoo tuaj.

Lub nroog Hattiang Bala nyob Pas Kis Taas teb tau muaj lub rooj sab laj hais txog daws teeb meem kev kawm, cov xib hwb tau sib sau sab laj nrog txhua pab neeg hais txog qhib kev kawm ntawv. Ces cov niam cov txiv tau koom tes nrog cov xib hwb qhia ntawv kom tau kev qhia ntawv rau cov me nyuam thiab txhawb nqa kev kawm txuj ntawm cov me nyuam ntxhais.

Tariq Nazir Chak uas yog ib tug pej xeem nyob hauv lub zos Khorian, cheeb tsam Hattian Bala hais tias : lub caij uas muaj tus kab mob COVID-19 sib kis no, peb sawv daws yuav tau koom tes nrog cov xib hwb qhia ntawv, kom cov xib hwb muaj lub siab kub lug qhia tej me nyuam kawm ntawv thiab sib pab txhawb nqa txhua yam kom zoo tuaj. Muaj ntau lub Koom Haum txawv teb chaws kuj pab txhawb nqa thiab, cov niam cov txiv kuj pab txhawb nqa kom cov xib hwb siv lwm lub sij hawm los qhia ntawv rau tej me nyuam. Qhov tseem ceeb tshaj mas yog txhawb nqa cov xib hwb txoj kev qhia ntawv rau cov me nyuam ntxhais, kom cov poj niam nyob tau xyaw tej pab neeg thiab muaj kev txawj ntse.

Add new comment

1 + 1 =