COV TUB TXHAIS HLUAS TES HAUJ LWM NYOB HAUV LUB CAIJ MUAJ KEV PAUV NTXEEV

Nyob zoo xyoo tshiab rau ib tsoom neeg ntseeg sawv daws ! Thov qhia nej paub hais txog Voraphun Thamma (Arm) uas nws yug hnub tim 22 lub 6 hlis 1990. Nws yog ib tug neeg ntseeg nyob hauv lub tsev teev Ntuj Huab Tais Leej Niam nyob Rangsit. Kuv yog Arm, kuv yog ib tug soj ntsuam txog System Analyst. Qhov ua kom kuv nkag los ua ib tug tub ntxhais hluas nyob hauv tsev teev Ntuj, kuj yog vim thaum kuv yau kuv nrog niam tais mus tsev teev Ntuj txhua lis piam. Kuv kuj tau ua tus pab Txiv Plig ua lub thaj txi Ntuj, ces ua rau kuv tau paub cov phooj ywg uas pab lub thaj txi Ntuj coob tus. Thaum ntawd peb lub tsev teev Ntuj nyuam qhuav pib tsa kom muaj cov tub ntxhais hluas, thiab Txiv Plig txhawb nqa cov tub ntxhais hluas heev. Txiv Plig cia peb ua cov hauj lwm sib koom thiab ua Tswv Ntuj cov hauj lwm ua ke, ces ua rau peb sawv daws sib raug zoo. Kev mus teev Ntuj thaum lub caij kuv tseem yau, mas tsis muaj qhov dhuav li, vim tsuas yog ib hnub nyob hauv lub lis piam xwb uas yus yuav tau ntsib tej phooj ywg. Vim tej yam no ua rau kuv loj hlob nyob nrog phooj ywg thiab thiaj ua rau kuv raug xaiv ua tus thawj coj ntawm cov tub ntxhais hluas nyob hauv tsev teev Ntuj, thiab tsis ntev kuv kuj raug xaiv ua tus thawj coj cov tub ntxhais hluas nyob hauv pawg 2 ntawm lub Cheeb Koom Txoos. Kuv ua Tswv Ntuj tsaug uas Tswv Ntuj tseem pom tias kuv tseem ceeb rau cov hauj lwm no. Kuv zoo siab tos txais txhua lub sij hawm. Kev nyob xyaw phooj ywg ua rau kuv paub txog lub neej ua neeg ntseeg zoo tuaj, thiab kuv loj hlob nyob hauv txoj kev ntseeg. Yav tag los kuv saib zoo li Tswv Ntuj nyob nrug deb, tab sis thaum kuv koom nrog cov tub ntxhais hluas ua hauj lwm ua ke, kuv pom Tswv Ntuj tseeb zuj zus thiab nyob ze kuv.

Tam sim no peb nyob hauv tiam tshiab uas muaj cov twj txheej siab vam meej sai heev, ua rau txoj kev ntseeg poob qab thiab nyob nrug deb ntawm txoj kev vam meej uas neeg xav tau thiab ntau yam uas neeg xav kom muaj, xws li tso cai rau neeg sib nrauj, tso cai rau neeg nchuav me nyuam thiab pom zoo txog txoj cai muab lub txim tuag rau cov neeg raug txim. Kuv ntsia pom tias cov teeb meem uas zim txwv no cov tub ntxhais hluas neeg ntseeg ntsib ntau tshaj, mas yog muaj cov tub ntxhais hluas uas coj kev teev hwm sib txawv coob coob. Yus yog neeg ntseeg yus yuav tso siab rau Tswv Ntuj thiab lub Koom Txoos. Yuav tau ua zoo xav thiab ua zoo qhia yus tej phooj ywg kom lawv nkag siab thiab pom zoo txog yus zaj tswv yim.

Ntawm kuv tus kheej, kuv xav kom cov laus muaj feem cuam txog kev sib koom ua hauj lwm ntawm cov tub ntxhais hluas. Vim muaj Tswv Ntuj ua tus choj rau peb sawv daws sib cuag mus los. Xyoo ntawm cov tub ntxhais hluas xyoo no, peb muaj ntau yam ua hauj lwm yuav ua ua ke nco txog “Ntoo cuam thiab phooj ywg nyob hauv txoj kev ntseeg” nyob thoob Thaib teb, thiab Ntoo Cuam txuag nrog lub Cheeb Koom Txoos Bangkok uas yog thawj qhov chaw. Ntoo cuam thiab phooj ywg nyob hauv txoj kev ntseeg yog lub cim ntawm xyoo cov tub ntxhais hluas. Yog txoj kev yuav coj peb mus fim nrog lwm lub Cheeb Koom, kom tau sib koom ua hauj lwm ua ke thiab sib cuag mus los. Kuv xav qhia ib tsoom phooj ywg paub tias : cov phooj ywg tshiab uas nyuam qhuav nkag los koom nrog peb, tej zaum muaj tej yam sib txawv me ntsis. Vim yus muaj phooj ywg nyob hauv tej tsev kawm ntawv, tab sis ib hnub twg lawv kawm tiav los lawv kuj yuav ncaim ntawm peb mus lawm. Tsis kav cov phooj ywg no lawv tseem nrog peb nyob mus li, peb tseem ntsib lawv nyob hauv txhua lis piam, peb yuav nrog lawv loj hlob mus ke, peb yuav sib yaum mus sau siab ua ke, txhawb nqa peb txoj kev ntseeg, thov Ntuj sib pab. Kuv ntseeg tias cov tub ntxhais hluas tej haum lwm yuav pab kom peb muaj kev kawm thiab paub txog tej yam uas peb nrhiav tsis tau qhov twg los.

Add new comment

2 + 0 =