Cov tub ntxhais kawm ntawv qiv nyiaj coob zuj zus nyob Thaib teb

Hais txog kev qiv nyiaj kawm ntawv ntawm cov tub kawm, raug tso cai losn tawm cov nom sawv pej xeem cev nyob Thaib teb. Tam sim no tseem tab tom sib hais nyob hauv lub rooj sab laj cov nom sawv pej xeem cev, thiab sib hais ntxhov hnyo hais txog tseem hwv txoj cai. Hais tias tsis tsim nyog los ntawm cov neeg muaj npe xaiv tsa. Kev sau se yog teeb meem ntawm cov tub ntxhais qiv nyiaj kawm ntawv thiab cov twb tau qiv lawm. Tus thawj coj lub rooj pwm tsav cov nom sawv pej xeem cev hais tias : hais txog qhov no mas yog ib qho tsis zoo thiab kub ntxhov kawg. Ua rau ntau lub tsev kawm ntawv maj mam txo hais txog kev qiv nyiaj.

Cov teeb meem ntawm cov tub kawm uas twb qiv nyiaj lawm thiab yuav tsum them rov qab nyob hauv xyoo 1997 txog 2001, cov tseem hwv tau muaj peev nyiaj txiag qiv rau cov tub ntxhais kawm ntawv yog 3,000 plhom npaj. Nws tuaj yeem pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv li ntawm 70,000-80,000 leej. Txij ntawd los, pob nyiaj ntawd loj hlob sai los ntawm peev nyiaj txiag. Cov nyiaj ntawd nce txog 690,000 plhom npaj thiab pab tau cov me nyuam kawm ntawv 6,000 tawm plhom leej.

Tus sau: Fr. Rodighiero Domenico

Tus txhais: Lis Maib

https://www.asianews.it/news-en/Student-loan-crisis-getting-worse-in-Thailand-56698.html

Add new comment

6 + 7 =