Cov tub kawm ntawv vam tias yuav yeej kev phem, kev muab hlob thiab kev nplua nuj

Students urged to overcome evil of selfishness, greed (Matterindia photo)

Swami Sachidananda Bharathi uas yog ib tug tub tawm tsam fab kev thaj yeeb tau thov kom cov tub kawm ntawv rau siab ua hauj lwm kom Is Ntias teb dim ntawm txoj kev tshaib nqhis. Kev ua hauj lwm kom yeej txhua yam kev phem, kev muab hlob thiab kev xav nplua nuj, yav tag los yog ib tug tub rog nruab ntug Is Ntias yog tus tshawb fawb qhov tseeb thiab yog tus tsim kev thaj yeeb.

Nws hais txog kev yaum cov neeg koom tes tshiab ntawm “Youth for Free India”, uas yog kev txhawb nqa ntawm tsoom tub kawm ntawv.

Acharya hais txog cov tub koom tes tshiab Youth for Free India hais tias : tas txhia yam ntawm cov hauj lwm uas ua, yog ua kom Is Ntias teb dim ntawm kev tshaib nqhis thiab kev nyiag noj nyiaj.

Cov neeg Swami yog cov neeg uas paub lawv los ntawm Air Force Baba, yog tom qab cov tub rog dim ntawm qhov tuag los xyoo 1982, mas lawv lub neej thiaj hloov mus rau fab ntsuj plig ntau nyob hauv xyoo 1984. Kev thov kom tub tub kawm ntawv muab siab rau ua hauj lwm kom yeej kev muab hlob, kev ntshaw ub ntshaw no thiab kev cib nyeej, cov Swami thov kom lawv ua raws Tyagarchana tus piv txwv, los yog kev pab luag tej yam txaus siab thiab xyuam xim.

Add new comment

3 + 0 =