COV TSHEB ‘TAXI’ RAUG TSO POV TSEG NYOB NPAAS KOJ, THAIB TEB

Thaj chaw uas muab cov tsheb Taxi tso pov tseg nyob hauv tuam ceeb Bangkok, mas zoo nkauj kawg. Yog vim tus kab mob COVID-19, cov tsheb Taxi thiaj raug muab tso pov tseg tuaj nroj tag. Cov neeg tsav tsheb nrhiav tsis tau noj, tsis muaj neeg caij tsheb lawm. Kev sib kis kab mob thiab kaw nroog kaw teb chaws, tsis muaj neeg tuaj tsham Thaib teb, cov neeg tsav tsheb thiaj muab cov tsheb Taxi coj mus nres cia 200 tawm lub nyob hauv ib lub tshav puam dav dav nyob Bangkok sab hnub poob. Lawv khiav rov mus tsev tag, cov tsheb thiaj tuaj nroj puv nrob qaum tsheb thiab taub hau tsheb tas. Tuaj nroj thiab muaj kab muaj ntsaum, muaj qav nyob puv qhov txhia chaw.

2-3 lub hlis dhau los no, cov tseem hwv Thaib muaj txoj cai nruj heev txog kev tiv thaiv tus kab mob COVID-19 thiab txwv 29 lub xeev tsis pub neeg tawm yav hmo ntuj txij 10 teev txog 4 teev sawv ntxov.

Cov neeg ncig tsham teb chaws yog thawj yam kev nrhiav nyiaj zoo tshaj nyob Bangkok, tab sis nyem no tsis muaj cov neeg ncig tsham teb chaws nyob Bangkok li, kuj yog vim kev kaw teb chaws.

Nyob ntawm cov tsheb Taxi uas raug nres tso pov tseg, mas piam sij thiab tuaj nroj tsuag tas. Ces ntawm taub hau tsheb thiab nrob qaum tsheb muaj neeg mus cog lws, cog kua txob, cog dib thiab cog taub. Ces lawv tau de cov txhiam xws ntawd coj los noj thiab muag nyob hauv kiab khw.

Txhais los ntawm zaj xov xwm 'Bangkok ‘taxi graveyard’ comes to life with mini-gardens' 

Add new comment

1 + 0 =