Cov poj niam sib pab daws kev kub ntxhov ntawm kev ua noj ua haus

Nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Sindhudur nyob Is Ntias teb, muaj kev sib pab txhawb nqa kev ua liaj ua teb thiab pib ua tej yam tshiab tshiab nyob hauv lub caij tus kab mob COVID-19 sib kis. Txiv Plig Pais hais tias : cov poj niam feem ntau tau nyiaj tsawg thiab muab siab rau saib lawv tej hauj lwm tseem ceeb. Caritas Is Ntias kev txhawb nqa los ntawm Misereor, tau ua koob tsheej 2 hnub nyob hauv lub nroog Moos Npais hais txog kev ua hauj lwm ntawm cov poj niam fab liaj teb thiab yog qhov tshwj xeeb ntawm kev tau nyiaj txiag.

80 tus poj niam ua liaj ua teb los ntawm 11 lub txiaj uas sib txawv nyob sab hnub poob hauv Is Ntias teb, nws yog hais txog kev sib nthuav qhia txhua yam ntawm kev ua liaj ua teb thiab tej xyoob ntoo nroj tsuag nrog rau kev txuag kab lis kev cai nyob hauv zos.

Kev ua hauj lwm cov poj niam ua liaj ua teb muaj coob dua cov txiv neej, thiab poj niam tau nqi zog tsawg dua. Vim li ntawd, kev yuav paub txog lawv cov hauj lwm thiab tseem ceeb mas yog sawv daws ua hauj lwm ua ke. Cov poj niam tseem muaj kev sib koom nrog lwm yam hauj lwm thiab kev yug tsiaj txhu.

Nyob hauv lub zos Paley, cov poj niam sib koom tu ib thaj av dav li 40 hev taj, thiab pib cog xyoo, cog txiv txhais thiab cov hwj txob. Lub zog Paley muaj 113 yim neeg thiab nyob lub Cheeb Koom Txoos Sindhudur, yog thaj tsam tsom pej xeem ua liaj ua teb ntau nyob hauv lub xeev Maharashtra.

Nyob hauv thaj tsam no, cov neeg muaj kev ntseeg tib yam mas lawv sib faib av ua noj hu ua “Kus Xas Mis”. 2-3 xyoo nram ntej, lub zos Paley tseem tsis tau muaj kev sib koom tes, tab sis nyem no tus tswv zos tau pab tsoom pej xeem coob leej, ces muaj cov poj niam nyob hauv 30 yim neeg tau txais kev pab. Tej tus tau txais tej thaj av raws li nws lub peev xwm ua niaj hnub mus tu. Cov av zoo thiab cov poj niam lawv nrhiav tau nyiaj los ua lag luam pab daws kev txom nyem hauv lub cuab yim neej.

Txiv Plig Pais hais tias : hauv lub nroog Kas Vas Nas Les, cov zej zog uas nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Sindhudur, lwm cov poj niam mus ua hauj lwm thiab npaj muag txhiam xws noj. Feem ntau lawv yog ua nyob hauv cov hnub so.

Gavanalkar uas nws yog ib tug poj niam hais tias : peb zaum thiab tsis ua dab tsi tsis tau, yog thaum peb pom tias kev nrhiav nyiaj hauv peb lub cuab yim neej poob zuj zus. Peb yuav tsum nrhiav lwm yam hauj lwm ua, kom peb rhais ruam tau mus tom ntej.

Add new comment

4 + 0 =