COV POJ NIAM LOS TSUAS RAUG DAG MUS MUAG NYOB SUAV TEB

Kev sib kis tus kab mob COVID-19, ua rau cov ciam teb nyob As Xias toob fab naj raug kaw tas. Tab sis kev ntxias thiab nyiag muag cov poj niam Los Tsuas mus txawv teb chaws kuj tseem muaj yam tsis tu ncua. Los Tsuas teb yog ib lub teb chaws txom nyem uas muaj tsoom pej xeem li ntawm 7 plhom tawm leej nyob, ces feem coob cov poj niam Los Tsuas thiaj raug ntxias dag mus muag nyob Suav teb. Ib feem raug quab yuam kom ua niam ntiav thiab quab yuam kom yuav tej tus txiv neej Suav.

Raws kev soj ntsuam ntawm cov neeg saib xyuas kev ncaj ncees thiab cov rooj ntawv xov xwm, mas pom tias txhua txhua xyoo muaj cov poj niam nyob hauv cov teb chaws pluag txom nyem ntau caum txhiab leej raug ntxias mus muag. Cov poj niam uas nyob hauv cov teb chaws pluag txom nyem, yog cov nyob As Xias toob fab naj, nyob As Xias nrab thiab nyob Aws Los Pas.

Muaj ib tug poj niam Los Tsuas hais rau Radio Free Asia hais tias : tam sim no nws txuas lus thiab nrhiav tsis tau nws tus ntxhais los 2 hlis lawm. Txhua txhua zaus nws hu xov tooj mus, mas muaj ib tug txiv neej Suav los txais xov tooj xwb. Tam sim no nws tus ntxhais lub xov tooj ntawm tes raug kaw. Nws xav tias nws tus ntxhais yeej yuav tsum yog raug neeg ntxias mus muag nyob Suav teb lawm xwb. Tam sim As Xias teb rais los ua lub qhov rooj lag luam tshiab uas muaj zog thiab nto npe kawg, yam li Suav teb, Zis Pees teb thiab Kos Lom Naj. Hos cov teb chaws tam tom vam meej yog, Is Ntias teb, Nyab Laj teb, Is Ntos Nes Xias teb, Mas Les Xias teb, Thaib teb thiab cov teb chaws nyob Arabian.

Txhua txhua xyoo muaj cov me nyuam ntxhais hluas nkauj thiab cov poj niam ntau caum txhiab leej nyob hauv cov teb chaws pluag txom nyem xws li As Xias Naj, raug ntxias mus muag ua niam ntiav nyob hauv cov teb chaws nplua nuj nyob As Xias toob fab naj, As Xias sab hnub tuaj, As Xias nrab thiab cov teb chaws nyob xib fab.

Add new comment

2 + 1 =