COV PLOS TES TAAS RAUG TUA NYOB IS NTIAS TEB.

Cov tub ceev xwm Is Ntias tau ntes ib tug tub hluas uas nws muaj feem cuam tua ib tug poj niam Plos Tes Taas tuag. Yog tom qab ib lub hlis uas xub muaj kev tua neeg zoo ib yam ntawd nyob hauv lub xeev Ntsas Kas Las nyob Is Ntias sab hnub tuaj. Tus poj niam Plos Tes Taas uas raug tua tuag ntawd, nws yog tus tim 5 nyob hauv cov neeg ntseeg Plos Tes Taas uas raug tua nyob hauv 2 lub hlis dhau los no. 
Tus poj niam uas raug tua, nws hu ua Munda. Nws raug tua tuag hnub tim 19 lub 7 hli no. Munda cov neeg tuaj nrhiav tsis pom nws nyob hauv tsev, tab sis lawv nrhiav pom nws tuag nyob ze ntawm nws lub tsev. Ib tug neeg ntseeg nyob ntawd hais tias : Munda hloov los txais kev ntseeg Plos Tes Taas tau 6 lub xyoo no lawm. Thaum cov His Ntus paub tias Munda hloov kev teev hawm los coj Plos Tes Taas, mas lawv pib ua kev kub ntxhov rau nws. 
Li ntawd, cov neeg feem coob thiaj xav tias Munda txoj kev tuag, yeej yuav tsum yog cov His Ntus ua cov nqes tes xwb. Tus neeg ntseeg ntawd hais tias : niaj hnub mas lawv raug kev hiam thiab tsis tau luag li, vim cov His Ntus tsis txaus siab. Cov His Ntus xav kom lawv rov mus teev hawm His Ntus kev cai, tab sis lawv tsis kam. Niaj hnub mas lawv nyob nrog txoj kev ntshai thiab tsam lawv sib tawg. 
Nyob hauv Ntsas Kas Las tsis tau muaj kev sib ntxub sib tua zoo li no los dua li, tab sis zim txwv no muaj cov ntseeg raug tua heev zuj zus. Vim li ntawd cov tseem hwv yuav tau tig los xav txog cov teeb meem no thiab muab siab rau pab tsoom pej xeem tiv thaiv. 

 

Add new comment

6 + 7 =