cov neeg thoj nam Us Yis Kus tuag nyob hauv lub yeej thoj nam.

Nyob hauv cov neeg thoj nam Us Yis Kus uas khiav tseem hwv Suav lub txim tuag tuaj ntawm lub xeev Xinjiang uas yog lub xeev tswj hwm lawv tus kheej. Lawv raug kaw nyob hauv lub yeej thoj nam nyob Thaib teb. Nyob hauv 2 lub hlis dhau los no xwb twb tau muaj 2 tug neeg tuag lawm. Mettohti uas nws muaj 40 xyoo, nws tuag lub lis piam tag los thiab nws yog tuag los ntawm tus kab mob siab, thiab nyob hauv qhov chaw sib txiv nqaim nqaim. Cov neeg Us Yis Kus raug kaw nyob hauv lub yeej soj ntsuam neeg nkag teb chaws hu ua Suan Phlu nyob tuam ceeb Bangkok 9 xyoos. Vim li no thiaj muaj kev sau cim tseg txog cov neeg tuag 5 leeg nyob hauv lub yeej thoj nam txij xyoo 2018 los. Tab txawm tias muaj ntau lub suab taij thov los ntawm ntau pab neeg kom cov nom tswv Thaib daws kho kev nyob noj hauv lub yeej kom dav thiab nyob kaj siab, kev kho mob kom zoo dua qub rau cov neeg thoj nam uas raug kaw, tsis kav kuj tsis muaj kev daws kho.

Mettohti raug ntes kaw txij hnub nws khiav tuaj nkag Thaib teb hnub tim 13 lub 3 hlis 2014. Nws raug kaw nrog nws haiv neeg uas yog cov Us Yis Kus li ntawm 450 leej. Nyob hauv 450 leej neeg ntawd, muaj poj niam txiv neej thiab me nyuam yaus huv si. Lawv yog khiav ntawm tseem hwv Suav txoj kev nrhiav ntes nyob hauv lub 7 hli xyoo 2015. Nyob hauv cov neeg raug kaw no muaj 170 leej raug nce dab hlau mus rau Tws Kis teb, vim lawv txoj kev ntseeg, xeem lus thiab kab lis kev cai muaj ntsis zoo ib yam. 109 leeg raug xa rov qab mus Suav teb, vim muaj lus yuam los ntawm ntau lub Koom Haum thiab cov tiam lis kom cov nom nyob Bangkok muab kev koom tes.

Cov nom Thaib nyem no uas yog cov nom txeeb kav teb chaws txij lub 5 hlis xyoo 2016, tau txhawb nqa kev sib haum xeeb kom zoo tuaj nrog Pej Ceeb. Lawv sib cog lus hais txog kev txhawb nqa kev lag luam thiab fab tub rog, kev nqis peev hauv kev sib pab txhim kho.

 

Add new comment

12 + 7 =