Cov neeg Thaib tsis tso siab rau BODYSLAM txoj kev khiav txhawb nqa kev kawm ntawv

Thais not convinced by rock singer’s charity run for education (Asianews photo)

Nyob Thaib teb, muaj ib txoj kev tsim koob hmoov los ntawm Toon BODYSLAM uas yog ib tug tub hu nkauj nyob hauv pab tub hu nkauj BODYSLAM.

Nws npaj siab rov khiav 109 km kev kom tau nyiaj los ntxhawb nqa 109 tus tub kawm ntawv. Tab sis muaj coob leej xyav moo thiab tsis pom zoo txhawb nqa. Cov thawj tswj xeev thov kom cov tseem hwv Thaib txhawb nqa txoj kev kawm thiab kheev cov me nyuam kawm ntawv dawb. Nyob hauv thawj 6 lub hlis xyoo 2021, muaj cov me nyuam pluag txom nyem txhab ntxiv li ntawm 30 feem pua, yam li yog 1 plhom tawm leej nyob hauv xyoo 2021. Tus kab mob COVID-19 sib kis loj, ces thiaj ua rau cov tub ntxhais kawm ntawv ntau txhiab leej tawm tsis kam kawm ntawv, vim lawv xav los pab lawv tsev neeg khwv noj khwv haus. Qhov no yog ib txoj kev ua kom muaj tub sab tua neeg ntxiv thiab quav yeeb quav tshuaj ntxiv.

Cov teeb meem tus kab mob sib kis, ua rau cov me nyuam kawm ntawv nyob deb kev vam meej 87 feem pua nyob hauv 29 lub xeev tsis tuaj yeem kawm ntawv nyob Online tau, vim tsis muaj hluav taws xob thiab tsis muaj cov twj txheej tshiab los pab lawv kom txaus. Ces tam sim no cov me nyuam kawm ntawv no caum tsis cuag cov nyob hauv nroog thiab muaj feem yuav ua rau lawv tawm tsis kawm ntawv.

Add new comment

2 + 12 =