COV NEEG RAUG XWV TXHEEJ NYOB NYAB LAJ TEB POM TXOG QHOV TSEEM CEEB HAUV KEV UA HMOOV TSUJ XEEB YES XUS YUG LOS

Dang Thi Xuan sawv thaum 4 teev yuav kaj ntug, nws caij tsheb kauj vab mus ntau kiv lus kev mus muas txiv xyoob txiv ntoo coj los muag nyob hauv lub khw Feem Tsuas. Xuan hnav ib ce khaub ncaws khaub khaub hlab zaum muag txiv xyoob txiv ntoo nyob ntawm ntug kev. Nws hu kom sawv daws los pab yuav nws cov txiv, tab txawm huab cua no npaum li cas, tsis kav Xuan kuj tiv no muag nws cov txiv xyoob txiv ntoo nyob ntawm ntug kev.

Muaj ib nkawg viv ncaus uas yog Holy Cross tau muab 4 plhom doos (174USD) rau Xuan kom nws coj mus ua lag luam, ces ib hnub Xuan tau 50,000 doos (2USD) los yug nws cov me nyuam. Xuan yog ib tug niam tsev uas nws tus txiv tau tuag lawm, thiab nws tshuav 3 tug me nyuam nrog nws nyob. Xuan hais tias lub 10 hli  xyoo 2015 muaj khaub lig cua los loj heev, ces dej tau nyab nws tej tsiaj txhu thiab qoob loo tuag tas. Ua rau neeg tuag 4 leeg thiab tej vaj tse raug dej nyab 53 lub nyob hauv lub zos Phong Chuong, nroog Phong Dien xeev Thua Thien Hue.

Xuan hais tias thaum ntawd nws tsis tshuav dab tsi li lawm, nws tsuas muaj me ntsis txhiam xws thiab kua ntsev uas muaj neeg nqa tuaj pub nws xwb. Nws tus ntxhais hlob muaj 12 xyoos yuav tsum tawm tsis kawm ntawv los pab nws muag toob xib nyob hauv lub khw kom tau nyiaj los yug lawv tsev neeg. Ua rau cov neeg hauv zej zog muab khoom vaj khoom tsev muag, qiv nyiaj txais nyiaj ntawm lwm tus neeg los npaj cog qoob loo, ces sawv daws txom nyem kawg. Dej nyab xyoo ntawd muaj neeg tuag 249 leeg thiab raug dej tshoob ploj lawm 57 leej. Tsoom pej xeem tej vaj tse piam sij lawm 241,500 lub thiab liaj teb puas tsuaj lawm 24,000 hev taj. Tej tsiaj txhu tuag lawm 3 plhom tawm tus thiab kev piam sij raug nyiaj 1,300 plhom US dos las.

Xuan hais tias ; peb zoo siab thiab thov ua tsaug rau 2 tug viv ncaus uas yog neeg ntseeg Kav Tos Liv uas nkawd tau tuaj saib peb thiab pub nyiaj 4 plhom doos rau peb, kom peb tau yuav mov yuav tshuaj noj thiab pab me nyuam kawm ntawv.

Leej Phauj Mary Le Thi Anh Phoung uas nyob hauv lub Koom Haum Daughters Of Our Lady Of the Visitation hais tias : lawv tsis npaj ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los, vim lawv xav npaj nyiaj txiag thiab txhiam laj txhiam xws noj mus pab cov neeg raug dej nyab. Lawv txoj kev pab cov neeg txom nyem kuj yog ib txoj kev ua hmoov tsuj xeeb ib yam nkaus. Lawv pab nyiaj kom tsoom pej xeem tau kho lawv tej vaj tse thiab tau cog qoob loo ntxiv mus.

Add new comment

6 + 9 =