Cov neeg raug ntiab tawm piav txog “tseem hwv Nis Kas Las Kuas txoj kev ua tsov rog tsis ncaj ncees tawm tsam lub Koom Txoos Kav Tos Liv” nyob hauv lub rooj txiav txim

Cov tub tseev tsim uas nyuam qhuav raug tso tawm thiab cov neeg thov kev ncaj ncees hais rau Congress cov neeg tias : kev tua neeg nyob Nis Kas Las Kuas, uas ib tug neeg ua pov thawj hu tias : “tsov rog tsis ncaj ncees rau lub Koom Txoos Kav Tos Liv” nyob hauv ntau xyoo dhau los no. Cov nom Nis Kas Las Kuas uas muaj yawg Daniel Ortega ua tus coj, tau ntes cov neeg ntseeg coob kawg kaw thiab coj mus tsim txom. Lawv lub hom phiaj tsom ntsoov rau ib tug Tswv Qhia thiab ntau tus Txiv Plig. 

Tsis tas li ntawd, Ortega txoj kev kav teb chaws tseem txwv thiab yuam cov tshaj xyam thiab cov xov tooj cua ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Lawv xyeeb txoj kev ntseeg Kav Tos Liv thiab ntiab cov tub tshaj Ntuj Lus tawm teb chaws. 

Cov neeg piav thiab lawv ua pov thawj txog tej xwm no yog yawg Sebastian Chamorro, uas yav tag los nws sib tw txeeb kev ua Txoov Tim Tswv thiab twv Ortega txoj cai kav teb chaws. Nws piav ntxaws ntxaws txog kev ntes neeg thiab kaw neeg ntawm Ortega. 

“Niaj hnub no nyob hauv Nis Kas Las Kuas txoj cai, tsis muaj txoj cai lij choj, tsis muaj kev tshaj xov xwm thiab pej xeem tsis muaj txoj cai”.

Tseem muaj lwm tus pov thawj xws li : Bianca Jagger uas nws yog ib tug tub thov kev ncaj ncees neeg Nis Kas Las Kuas thiab ib tug tub ua yeeb yaj duab Felix Maradiaga uas lawv yog tub tseev tsim Nis Kas Las Kuas nyuam qhuav raug tso tawm nkuaj.

 

Add new comment

3 + 3 =