COV ME NYUAM NYOB NYAB LAJ TEB KIS KAB MOB COVID-19 COOB

Hais txog cov teeb meem neeg mob Covid-19 coob dua qub tuaj nyob Nyab Laj teb, mas hnub tim 1 lub 6 hli uas yog me nyuam yaus hnub nyob thoob ntiaj teb, cov tseem hwv Nyab Laj thiab cov kws kho mob tau muab siab rau saib xyuas thiab txhawb nqa cov me nyuam yaus zoo kawg.  

Tus kab mob Covid-19 rov kis zaum 4 nyob Nyab Laj teb, mas pom tias cov me nyuam yaus kis kab mob tshiab yog 6 feem pua txij hnub tim 27 lub 4 hlis los.

Lub rooj pwm tsav tub zog thiab saib xyuas peev nyiaj txiag pab cov me nyuam yaus nyob Nyab Laj teb tau faib txhiam xws noj rau cov me nyuam uas hnub nyoog qis dua 16 xyoo. Cov uas mob Covid-19 thiab nyob ib leeg, vim tus kab mob Covid-19. Tus kab mob Covid-19 ua rau tej me nyuam qaug zog thiab khuam lawv txoj kev kawm ntawv.

Raws kev soj ntsuam mas cov neeg mob Covid-19 tshiab yog 245 leeg thiab tuag lawm 49 leeg. Xam huv si cov neeg mob Covid-19 nyob Nyab Laj teb los txog lub hlis no, yog 9,158 leej.

Hnub tim 1 lub 6 hli no, yog me nyuam yaus hnub nyob thoob ntiaj teb. Tab sis muaj coob leej me nyuam lawv tsis tau kev sib koom ua hmoov tsuj xeeb, yog vim tus kab mob sib kis loj. Txawm li cas kuj xij, hnub tim 30 lub 5 hlis lub tsev kho mob nyob Da Nang thiab lub tsev kho mob Hoa Vang twb tau ua hmoov tsuj xeeb pub paj tshab rau cov me nyuam yaus thiab cov neeg muaj mob lawm. Tib hnub ntawd lub tsev kho mob Hoa Vang nyob hauv lub nroog Da Nang kuj yug ib pluag mov thiab ua kev lom zem nyob hauv lub tsev kho mob pub rau cov me nyuam uas mob Covid-19.

Add new comment

5 + 8 =