CHEB NTXUAV COV NEEG UA LUAM TXHAUM KEV CAI NYOB MEV XIS KOS.

(www.vaticannews.va/en)

Cov tseem hwv Mev Xis Kos hais tias : txij xyoo 2006 uas tus Txoov Tim Tswv Kas Des Los (President Felipe Calderon) tso tub rog thiab tub ceev xwm cheb ntxuav cov neeg ua luam txhaum kev cai, mas nyob Mev Xis Kos teb muaj neeg raug tua tuag lawm 73,201 leeg. Tsis tas li ntawd tseem muaj 28,000 tus neeg raug ploj lawm nrhiav tsis tau.

Yawg Alejandro Encinas uas yog ib tug pwm tsav Mev Xis Kos hais tias : nyob Mev Xis Kos teb muaj cov qho ntxa loj loj uas faus tau cov neeg tuag pua tawm leej li ntawm 1,000 tawm lub. Nyob hauv 19 lub hlis dhau los no, twb hlib tau cov neeg tuag uas raug faus ua ke coob coob li ntawm 1,600 leej lawm.

Cov xeev uas muaj neeg tuag thiab ploj coob tshaj, mas yog lub xeev Xis Nas Los As, lub xeev Mev Xis Kos, lub xeev Tas Maus Lis Pas thiab lub xeev Ves Las Khus. Nyob hauv cov neeg tuag thiab cov neeg ploj no, feem coob yog cov ua luam txhaum kev cai xwb, tsis tau hais txog cov neeg tuag uas khiav ua thoj nam ntawm As Mes Lis Kas Nrab los. Cov neeg thoj nam khiav ntawm cov teb chaws As Mes Lis Kas Nrab los, yog cov xav khiav mus ua lub neej tshiab nyob As Mes Lis Kas teb. Vim li ntawd, cov neeg raug ntes mus muag thiab cov neeg ua luam txhaum kev cai thiaj raug tua tuag coob coob thiab raug faus nyob hauv tej lub qhov ntxa loj loj.

Add new comment

14 + 0 =