Australia pab 2.3 plhom hwj Pfizer Vaccine rau Khas Phus Chas teb

Australia offers Cambodia 2.3 million doses of Pfizer vaccine6 (Camberra Time photo)

Lub qab xyoo no, tseem hwv Australia yuav pab Vaccine tiv thaiv kab mob COVID-19 Pfizer 2.3 plhom hwj raws li kev cog lus nrog tus thawj pwm tsav Khas Phus Chas.

Cov Vaccine yuav tuaj txog hnub tim 28 lub 12 hlis, tab sis yog cov Vaccine tuaj tsis raws sij hawm, mas Khas Phus Chas teb yuav yuav Vaccine Sinovak ntawm Suav teb 3 plhom hwj.

Tus thawj pwm tsav Khas Phus Chas hais tias : tsoom pej xeem Khas Phus Chas yuav tau nkaug Vaccine koob 4 tom qab tseem hwv tshaj tawm. Khas Phus Chas teb twb qhib teb chaws hnub tim 1 lub 11 hlis tag los lawm, tam sim no cov tseem hwv Khas Phus Chas tab tom nrog cov tseem hwv Nyab Laj sib tuav xam txog kev qhib ciam teb.

Los txog tav no, Khas Phus Chas teb tau txais Vaccine tiv thaiv kab mob COVID-19 40 plhom hwj, feem ntau yog tuaj ntawm Suav teb tuaj. Aas Kiv tau pab Vaccine rau tsoom pej xeem 14 plhom leej, los yog 89 feem pua ntawm tsoom pej xeem tag nrho. Muaj tsoom pej xeem tshaj 3 plhom leej tau nkaug Vaccine koob 3 kom pab tiv thaiv.

Lub lis piam tag los, cov tub tseem hwv soj ntsuam neeg lub cev tau soj ntsuam pom thawj tug poj niam mob Omicron, yog ib tug poj niam tuaj rov ntawm Kas Nas teb los. Cov teb chaws nyob sib npuas ciam xws li Nyab Laj teb ib hnub mob tshaj 14,000 leej, nyob Thaib teb mob tshaj 2,000 leej. Tab txawm Nyab Laj teb thiab Thaib teb nkaug Vaccine tshaj 70 feem pua lawm, tsis kav kuj tseem muaj neeg sib kis mob coob kawg.

Los Tsuas teb 50 feem pua ntawm tas tsoom pej xeem Los Tsuas uas raug kev kub ntxhov los ntawm tus kab mob COVID-19.

Add new comment

7 + 10 =