75 XYOOS AS MES LIS KAS TSO HOOB POB TUA ZIS PEES TEB.

(https://www.tes.com/lessons/xklhyHsqsJE-jw/the-dropping-of-the-first-atomic-bomb-on-hiroshima-1945)

Tim 6 lub 8 hli xyoo 2020 no, yog hnub txwm 75 xyoos ntawm kev swb tsov rog ntiaj teb zaum 2 (World War II). Hnub tim 6 lub 8 hli xyoo 1945, cov tub rog As Mes Lis Kas tso hoob pob Nus Khias (New Clear) tua lub nroog His Los Sis Mas (Hiroshima), uas yog lub nroog pawg tub rog Zis Pees tim 2 lub yeej tub rog. Ua rau neeg tuag 130,000 leej. Tos cov tub rog thiab cov tseem hwv As Mes Lis Kas ua li ntawd, yog vim lawv xav ua kom Zis Pees teb swb thiab lees paub tias As Mes Lis Kas teb muaj zog tshaj. Cov tub rog As Mes Lis Kas thiaj tso lub dav hlau B29 Super Fortress hu ua Enola Gay uas muaj tus thawj tub rog hu ua Paj Lug Tis Npem (Paul Tibbets) ua tus tsav lub dav hlau mus tso hoob pob Nus Khias. Lub hoob pob Nus Khias uas raug pov nyob hauv lub nroog His Los Sis Mas hu ua Little Boy. Muaj cov tshuaj Yus Res Niaj-235 (Uranium-235) hnyav 60 kis lus. Muaj zog npaum li cov hoob pob TNT 13 Kiloton. Kev tso hoob pob Nus Khias zaum ntawd, ua rau lub nroog His Los Sis Mas puas tsuaj ua hmoov tshauv tas. 
Tom qab ntawd li 3 hnub, uas yog hnub tim 9 lub 8 hli xyoo 1945, cov tub rog As Mes Lis Kas rov qab pov ib lub hoob pob Nus Khias hu ua Fat Man tua lub nroog Nas Nkas Xas Kim (Nagasaki), uas yog lub nroog ntawm cov nkoj nres thiab muaj cov tuam tsev ua lag luam ntau tshaj. Ua rau neeg tuag 750,000 leej. Lub hoob pob ntawd yog hom hoob pob Nus Khias hu ua Kes Phus Tos Nias (Plutonium core). Lub dav hlau yog hom B29 Superfortress hu ua Bockscar.Tus tsav dav hlau pov hoob pob Nus Khias yog tus thawj tub rog As Mes Lis Kas hu ua Tshas, Xim Vis Nis (Charles W. Sweeney). 
Cov tseem hwv As Mes Lis Kas sim pov thawj lub hoob pob Nus Khias (Automic Bomb) rau lub ntiaj teb nyob ntawm ntug suab puam ze lub nroog As Las Mos Nkos Tos (Alamogoto) nyob hauv lub xeev Mev Xis Kos. Cov tseem hwv As Mes Lis Kas sim pov hoob pob Nus Khias li ntawd tas, ces thiaj muab coj los siv rau ntsuj tsov rog ntiaj teb zaum 2. 
Kev sim pov hoob pob Nus Khias yog los ntawm txoj hauj lwm Manhattan Project. Yog ib lub npe zais ntshis ntawm cov tub rog As Mes Lis Kas. Manhattan los ntawm kev tsim hoob pob Nus Khias Nas Zis Zes Mas Nias (Nazi germany), pib tsim xyoo 1939. Siv 130,000 tus neeg ua thiab siv peev nyiaj txiag li ntawm 2,000 plhom US dos las.
Niaj hnub nyem no, lub nroog His Los Sis Mas uas nyob Zis Pees teb ua cov kab ke nco txog hnub ntawd nyob ntawm tus pej thuam kev thaj yeeb. Xyoo tag los no muaj 50,000 leej neeg tuaj ntawm 90 lub teb chaws nyob thoob ntiaj teb tuaj mus koom ua cov kab ke ntawd. Hnub ua cov kab ke ntawd, cov neeg Zis Pees uas dim ntawm kev tuag, lawv cov neeg txheeb ze, cov tseem hwv Zis Pees thiab cov tiam lis txawv teb chaws sawv daws sawv ntsug nyob twj ywm ntsiag to ib pliag thaum 8 teev 15 feeb. Tas sawv daws nyob twj ywm ntsiag to los hwm cov neeg tuag. Vim hnub tim 6 lub 8 hli xyoo 1945, thaum 8 teev 15 feeb tib ntsais muag xwb lub nroog His Los Sis Mas ua hmoov tshauv tas. 

 

Add new comment

4 + 2 =