YOUTH4CLIMATE NPAJ TXHIJ LAWM

Youth4Climate sau cov sawv cev ntawm tsoom tub ntxhais hluas 400 leej nyob hauv 189 lub teb chaws, kom tau ua cov piv txwv hais txog huab cua. Cov tub ntxhais hluas muaj cai sib koom thiab muaj cai txiav txim siab hais txog yuav ua txhua yam los daws kho huab cua. Youth4Climate Driving Ambition nyob hauv lub nroog Mis Las, nyob Is Tas Lias teb. Yog kev sib koom ua zaum kawg los ua lo lus teb ntawm cov lus nug. Yog kev npaj txhij cov hauj lwm yuav tsa lub rooj sab laj hais txog huab cua ntawm lub Leej Haum Kuj nyob rau xyoo 2022, los yog COP26 nyob hauv lub nroog Glasgow, nyob Aas Kiv teb.

Cov thawj coj nyob hauv ntiaj teb yuav los sib tham txog kev daws kho huab cua thiab txo cov pa iav nyob thoob ntiaj teb, ua kom huab cua haum rau lub caij nyoog.

Youth4Climate tsa lub rooj sab laj 3 hnub uas muaj 400 tus tub ntxhais hluas tuaj ntawm 180 lub teb chaws tuaj sib koom. Yog ib zaug ntawm kev sib sau loj hais txog kev daws kho huab cua yam tsis tau muaj los dua. Yog kev sib sau cov tub ntxhais hluas thawj zaug coob tshaj los sib tham hais txog huab cua, suav txij thaum pib muaj tus kab mob COVID-19 los txog tam sim no.

Ib tug sawv cev ntawm Fis Lis Pees teb hais tias : kuv tau ua hauj lwm nrog lwm cov sawv cev kom tau nqua hu cov tseem hwv thiab cov koom haum nyob hauv 4 nqe lus. Xws li daws kho kev tsis ruaj khov, kev ua kom txhua yam rov zoo tuaj, txhawb nqa cov hauj lwm uas tsis yog tseem hwv li thiab txhawb nqa tej pab pawg neeg hais txog huab cua. Nyob hauv cov lus no yog thov kom tso tseg kev siv fossil fuel nyob hauv xyoo 2030. Kev hloov mus siv lwm yam ua kom huab cua zoo tuaj thiab qhia kev siv tej tshuab ua kom huab cua zoo nyob hauv tej tsev kawm ntawv.

Tej yam no yuav tsum yog Youth4Climate thiab txhua pab nom tswv kav teb chaws sib pab daws kho kom lub ntiaj teb cov huab cua zoo, kom lub ntiaj teb txhob muaj qhov kub kub ntaiv ntaiv.

Add new comment

11 + 9 =