AS XIAS TOOB FAB NAJ POOB NYIAM RAU TXHIAB US DOS LAS

Hais txog kev muab cov hnab roj hmab rov los nchuav dua tshiab 75 feem pua, mas yog nyob Mas Les Xias teb, Thaib teb thiab Fis Lis Pees teb. Raws li ntiaj teb lub tuam txhab hais, mas kev khawb tej lub qhov av loj loj faus tuaj yeem yuav ua teeb meem rau dej hiav txwv tau yav tom ntej. Txhua txhua xyoo muaj tej toob xib qhias neeg uas tib neeg muab pov tseg hauv dej hiav txwv, mas yog 13 plhom TONS, As Xias teb yuav tsum uas tus lees txais tej yam ntawd tshaj 80 feem pua. Li ntawd, As Xias toob fab naj thiaj poob nyiaj li ntawm 6,000 plhom US dos las hais txog kev muab cov hnab roj hmab rov los nchuav siv dua. 
Kev sib tham ntawm UN Oceans lub 9 hlis xyoo 2017, Suav teb, Fis Lis Pees teb, Is Ntos Nes Xias teb thiab Thaib teb cog lus tias yuav pov tej hnab roj hmab rau hauv hiav txwv kom tsawg zuj zus. Thaib teb muaj cov Koom Haum Petrochemical loj tshaj nyob As Xias toob fab naj, tab sis hais txog kev muab tej toob xib roj hmab rov qab los ua dua, mas tau tsawg tshaj li ntawm 18 feem pua xwb. Cov teb chaws uas ua tau zoo me ntsis yog Mas Les Xias teb thiab Fis Lis Pees teb. 

 

Add new comment

2 + 6 =