XEEV AM XAAS, IS NTIAS TEB RAUG DEJ NYAB LOJ KAWG.

Lub lis piam tag los dej tau nyab lub xeev Assum uas nyob Is Ntias teb, ua rau neeg tuag 87 leej thiab tsoom pej xeem raug kev kub ntxhov li ntawm 7 plhom tawm leej. Muaj 2,678 lub zos thiab 24 lub nroog raug dej nyab tag li ntawm 90 feem pua. Muaj 120 hom tsiaj raug dej nyab tuag coob kawg thiab dej tseem nyab twj kum tuag lawm 9 tug. Yog tias ntuj tseem los nag 2-3 hnub ntxiv thiab, mas xav tias tus niam dej Plhus Npum yuav phwj loj heev, ces tsoom pej xeem haj yam yuav tau txais kev kub ntxhov. 
Tus Txiv Plig Varghese uas nws yog tus thawj tswj saib xyuas kev ncaj ncees nyob Is Ntias teb hais tias : lub nroog Assum yog ib lub xeev uas kheev kheev ntsib teem los ntawm dej nyab, yog tias ntuj los nag loj.
Xyoo no lub xeev Assum raug dej nyab thiab ntsib tus kab mob Covid-19, mas tsoom pej xeem tau txais kev kub ntxhov loj kawg. Muaj cov me nyuam yaus li ntawm 2.2 plhom tus raug xwv txheej los ntawm dej nyab. 
Txiv Plig Varghese nrog cov tseem hwv Is Ntias nyob hauv lub xeev Assum soj ntsuam txog kev piam sij ntawm tsoom pej xeem, kom paub tias tsoom pej xeem raug dej nyab muaj npaum li cas tiag. Nrhiav kev pab cov neeg raug dej nyab, nrhiav kev xa neeg tawm mus rau lwm qhov chaw. Qhov tseem ceeb tshaj mas yog cov neeg laus uas lawv raug dej nyab, thiab nrhiav kev xa dej mus rau cov zej zog raug dej nyab haus, vim lawv tsis muaj dej haus thiab siv ua noj. Tam sim no tsoom pej xeem tej qoob loo yuav tau noj yug siav piam sij tag nyob hauv ntau thaj tsam. Yog ib qho nyuab kawg rau tseem hwv txoj kev pab. 

 

Add new comment

9 + 3 =