WHO HAIS TIAS TAM SIM NO COVID-19 NCE SIAB YUAV TXOG QHOV KAWG LAWM

Cov neeg kis kab mob tshiab nyob hauv txhua lis piam muaj coob zuj zus txhab ntxiv yuav luag 2 npaug nyob thoob ntiaj teb, nyob hauv 2 lub hlis dhau los no. Hais txog cov neeg tuag los kuj txhab ntxiv tas zog thiab yog ib qho txhawj xeeb kawg nkaus. Tus kab mob Covid-19 nyob Pas Puas (PNG) thiab xeev ntuj Pas Xis Fiv sab hnub poob, mas pom tias yog qhov sib kis kab mob ntau thiab yuav tau txais Vaccine Covid sai li sai tau. 
Cov neeg kis tus kab mob tshiab zaum ob nyob Pas Puas muaj 9,300 leej thiab tuag lawm 82 leeg. Txawm tias tus zauv tsawg dua lwm cov teb chaws, tsis kav WHO pom tias tus zauv tseem nce siab thiab tus kab mob muaj feem yuav nce tau siab tuaj. Jelta Wong tus pwm tsav fab kev noj qab haus huv nyob Pas Puas hais tias lub teb chaws tus kab mob heev zuj zus, ces tsoom pej xeem yuav tsum siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. WHO hais ntxiv tias  : lub lis piam no muaj 3 pab kws kho mob tuaj ntawm As Mes Lis Kas teb, Aus Thas Lias teb thiab Zes Mas Nias teb yuav mus txog Pas Puas.

 

Add new comment

12 + 0 =