VAJ QHIA FAS NTSHIS KUS COV LUS HAIS TXOG LUB NTUJ KUB THIAB HUAB CUA

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog huab cua txawv txav nyob hauv Lub Leej Haum Kuj (UN)

Muaj 5 yam tseem ceeb li no :
(1). Thov kom peb sib pab txuag lub ntiaj teb, vim lub ntiaj teb zoo li lub tsev rau peb nyob thiab tab tom ntsib kev kub ntxhov.
Peb sawv daws yog ib tse neeg, tsim nyog peb yuav muaj feem xyuam los txhim kho lub ntiaj teb kom zoo nkauj rau yav tom ntej. Tab sis ua ntej ntawd, peb yuav xub tau hloov lub siab tshiab, kom peb tau sib koom ua ib tug los txuag peb tej txuj, peb txoj kev xav thiab peb li peev xwm ntawm peb ntiag tug. Vim nroj tsuag xyoob ntoo thiab tib neeg muaj ntau yam sib xyaws.
(2). Huab cua yog sawv daws ntiag tug.
Lub ntiaj teb tsis yog peb ib leej twg tug, lub ntiaj teb yog ib yam muaj nqis ntawm sawv daws thiab yuav cia nyob pub rau sawv daws. Vim lub ntiaj teb yog tas txhua leej txhua tus nyob hauv lub qab ntuj no tug. Li ntawd, tsim nyog peb yuav daws kho peb lub neej kev siv thiab kev noj haus kom haum rau lub ntiaj teb qhov kub kub vaum vaum zim txwv no. Huab cua hloov, mas yog ib qho teeb meem nyob thoob ntiaj teb, vim ua teeb meem rau tej xyoob ntoo thiab nroj tsuag. Nws kuj ua teeb meem rau kev lag luam thiab kev tseev tsim thiab. Vim cov teeb meem no yuav raug rau cov neeg pluag txom nyem ntau dua. Hais txog xyoob ntoo thiab nrog tsuag kev piam sij, mas yog ib yam txaus khuv xim heev, vim yog los ntawm tib neeg 2 txhais tes los xwb.
(3). Txhua yam yog Tswv Ntuj li.
Tib neeg txoj kev sib txuas nrog Tswv Ntuj, tsis yog ua kom luag tej paub tias yus hwm Tswv Ntuj xwb, yus yuav tsum hwm txhua yam thiab. Vim txhua yam muaj nqis thiab nyob sib xyaws, xws li neeg thiab xyoob ntoo nroj tsuag, huab cua thiab dej hiav txwv. Tswv Ntuj pub kom neeg muaj lub tswv yim ntse thiab pub txhua tsav txhua yam rau neeg siv, neeg ua tus kav, ua tus saib xyuas thiab pab txuag.
(4). Txoj cai thiab txoj sia.
Dej thiab kev haus dej yog ib yam tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej. Txhua yam muaj txog sia, muaj cai siv dej thiab haus dej.
(5). Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus As Xis Xis.
Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus As Xis Xis yog ib tug piv txwv zoo heev, hais txog kev txuag tiv thaiv cov neeg qaug zog thiab xyoob ntoo nroj tsuag. Yog peb saib nws, mas peb yuav ntsia pom txog nws txoj kev txhawj xeeb xyoob ntoo thiab nroj tsuag. Yuav ntsia pom txog nws txoj kev ua ncaj rau cov neeg pluag txom nyem. Ntsia pom kev ua hauj lwm rau tej pab neeg coob coob thiab kev nyob thaj yeeb.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

2 + 12 =