Ua kom As Xias toob fab naj tsis muaj kev nto hav zoov rau xyoo 2030

Can Southeast Asia achieve zero deforestation (Lanter Wrist photo)

Kwv yees 15 feem pua ntawm lub ntiaj teb cov hav zoov yog nyob hauv As Xias toob fab naj. Nyob hauv 20 xyoo dhau los, cov hav zoov loj dav nyob Thaib teb raug neeg nyiag ntov ntau heev. Is Ntos Nes Xias teb cog lus tias lawv yuav tsis pub kom cov teb txiv ntoo roj muaj txhab ntxiv lawm, vim cov teb txiv ntoo roj yog kev luaj teb nto hav zoov. Tab sis kev ua li no, mas yuav tau nqis peev ntau plhom los txuag thiab ua kom kev tau roj siab dua.

31 feem pua ntawm cov hav zoov yog toj roob siab, thiab muaj ntau thaj chaw uas yog toj roob siab yuav rais los ua chaw cog qoob loo, thiab tej chaw cog qoob loo tsawg dua 20 xyoo dhau los.

Muaj tshaj 100 lub teb chaws tuaj koom sib sau sab laj hais txog kev pauv ntxeev ntawm huab cua uas yog lub Leej Haum Kuj tsa (CoP26) xyoo 2021, nyob hauv lub nroog Glasgow, nyob Scotland. Sawv daws tau pom zoo thiab sib cog lus hais txog kev tso tseg luaj teb ntov hav zoov kom tag rau xyoo 2030. Muaj ntau lub teb chaws nyob As Xias toob fab naj thiab cov teb chaws uas muaj hav zoov 15 feem pua hauv ntiaj teb no sib koom cog lus ua ke. Kev sib cog lus tsis haum rau tej xwm tshwm sim ntau xyoo dhau los, vim li ntawd thiaj muaj ntau lo lus nug thiab ntau lo lus teb hais txog sawv daws tej lus tseeb tsis yog nyob hauv ntaub ntawv xwb, yuav tsum yog nqis tes ua tiag tiag.

As Xias toob fab naj yog xeev ntuj uas muaj kev luaj teb ntov ntoo heev tshaj, vim yog muaj kev sib tw yug tsiaj thiab siv xyoob ntoo ntau. Raws kev soj ntsuam mas txij xyoo 2001 los txog xyoo 2019, As Xias toob fab naj cov hav zoov raug luaj ntov lawm 610,000 Square kilometers. Muab xam los mas cov hav zoov raug luaj ntov ntawd loj thiab dav dua Thaib teb. Xyoo 2019, 42 feem pua ntawm cov hav zoov raug luaj ntov yog nyob raws ciam teb. Xws li Los Tsuas qaum teb, Mias Mas toob fab naj, Xws Mas Ras sab hnub tuaj thiab Kas Lis Mas Ntaas uas nyob Is Ntos Nes Xias teb.

Cov tseem hwv Is Ntias Nes Xias cog lus tias, lawv yuav ua raws li lo lus cog thiab txhawb nqa tsoom pej xeem kev ua noj ua haus raws lub tswv yim tshiab, kom tau qoob loo tab sis tsis txhob nkim hav zoov lawm.

Add new comment

2 + 10 =