TXUAG LUB NTIAJ TEB THIAB SIB PAB COG NTOO NYOB AS FIV KAS

Hais txog kev cog ntoo 8,000 km nyob hauv cov thaj tsam uas av qhuav nyob As Fiv Kas teb, mas yog lub hom phiaj ntawm cov tseem hwv daws cov teeb meem av qhuav nyob ntawm ntug suab puam, ua kom tsoom pej xeem tau kev ua noj ua haus thiab txhob khiav ua neeg thoj nam ntxiv. Kuj yog lub hom phiaj daws teeb meem av qhuav ntawm Vaj Qhia Fas Ntshis Kus uas muab hnub tim 10 lub 5 hlis los ua hnub cog ntoo. Thov ua tsaug rau ib tsoom tub ntxhais hluas uas tau muab siab rau cog xyoob ntoo rau hnub ntawd los txwm ib xyoos ntawm Laudato Tree.
Xyoo no yog txwm 5 xyoos ntawm kev cog xyoob ntoo uas tau txhim kho hais txog teeb meem av qhuav thiab kev nqis tes ua. Yog ib txog kev ntawm kev saib xyuas txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb no thiab ua kev kawm fab txuag xyoob ntoo thiab kev lag luam. Cov tub sau ntawv xov xwm thiab cov tub saib xyuas kev ncaj ncees tau txhim tsa lub Koom Haum Hope Initiatives Internetional, yog lub Koom Haum pab txuag txhua yam muaj nqis ntawm lub ntiaj teb nrog rau tib neeg, kom muaj xyoob ntoo ntsuab xiab. Laudato tau nrog Linda Bordoni sib tham txog lub Koom Haum thiab kev sib koom tes ntawm Vaj Qhia Fas Ntshis Kus. 

 

Add new comment

7 + 0 =