Txoj cai kev lag luam nyob ntiaj teb, ua kom cov haiv neeg raug teeb meem thiab txhua yam puas tsuaj

(licas news photo)

Cov koom haum txhawb nqa cov haiv neeg nyob thoob ntiaj teb hais tias : kev lag luam ntiaj teb uas zim txwv no muaj, yog qhia kom cov haiv neeg paub txog qhov tsis muaj zog thiab paub txog teeb meem nyob ib puag ncig yus.

Cov haiv neeg ntawm txhua lub teb chaws hais tias : kev muaj vaj huam tsis sib luag ntawm tej pab neeg, ua kom tsoom pej xeem tsis muaj zog thiab qaug zog tuaj. Beverly Longid tus kav xwm ntawm IPMSDL hais tias : huab cua tsis zoo, txhais tias ua kom xyoob ntoo nroj tsuag thiab txhua yam nyob ib ncig yus piam sij. Vim txhua yam hais no puav leej yog vam txog txhiam xws, dej thiab chaw nyob. Lub Leej Haum Kuj hais tias : lub ntuj kub thiab huab cua sov ze ze qhov tiv thaiv tsis tau lawm.

Tab txawm lub teb chaws yuav tso tseg kev tso pa ncho rau saum ntuj, tsis kav kuj yuav pab tiv thaiv tsis tau. Thaum txog xyoo 2040, mas huab cua tseem yuav kub thiab phem dua qub.

Beverly Longid hais tias : cov neeg nyob hauv nroog yog cov xav txuag huab cua thiab hav zoov, yog cov tiv kev kub ntxhov ntau tshaj, yog tias muaj kev daws kho. Cov teb chaws uas tso cov pa ncho mus rau saum nruab ntug ntau tshaj, yog Suav teb, cov teb chaws Aws Los Pas thiab As Mes Lis Kas teb. As Mes Lis Kas teb yog lub teb chaws tso pa ncho 41.5 feem pua. Dua li ntawd 100 lub teb chaws nyob thoob ntiaj teb, tsuas yog tso pa ncho saum nruab ntug li ntawm 3.6 feem pua xwb.

Lub Leej Haum Kuj hais tias ; cov teb chaws tso pa ncho ntau tshaj kuj tseem yog cov teb chaws muaj kev tsim toob xib ntau, xws li cov qhov thee av thiab qhov roj a.

Lub lis piam tag los, pab neeg Power for People tau thov kom cov tseem hwv Fis Lis Pees thiab cov tsa txoj cai kav kev tso pa ncho muab siab rau txog kev hloov huab cua zoo rau yav tom ntej.

Tswv Qhia Jose Colin Bagaforo tuaj ntawm Caritas Philippines hais tias : cov huab cua zim txwv no phem heev, ces thov kom sawv daws sib koom tes tiv thaiv thiab sib pab txuag nyias tsev neeg kom zoo.

Add new comment

2 + 5 =