Txhua yam xwm txheej ua kom As Xias Pas Xis Fiv poob nqis li ntawm 50,000 plhom US dos las

Natural disasters cost Asia-Pacific US$ 50 billion (South China morning post photo)

Them nyiaj pauj li ntawm 9,000 plhom US dos las, vim nyob hauv xeev ntuj no muaj kev pov txuag ntau tshaj lwm xeev ntuj. Kev poob peev los ntawm kev lag luam nyob thoob ntiaj teb xyoo 2021, siab txog li ntawm 280,000 plhom dos las. Cov kws txuj coob leej hais tias teeb meem lub ntuj qhuav thiab kub yog ib qho phem zuj zus.

Cov xwm txheej thoob ntiaj teb thiab poob peev kev lag luam xyoo 2021, raug nyiaj li ntawm 280,000 plhom dos las, yog ib xyoo uas muaj kev piam sij ntau tim 2 los ntawm xyoo 2017.

Kev raug xwv txheej loj tshaj nyob As Xias yog dej nyab nyob Suav teb hauv lub 7 hli, ua rau neeg tuag 300 tawm leej thiab ploj lawm 50 leej. Muab xam kev piam sij mas raug nyiaj li ntawm 16,000 plhom dos las, tab sis cov nyiaj kev tuav pov hwm tsuas yog 10 feem pua xwb.  

Av qeeg nyob Zis Pees teb thaum lub 2 hlis, ua rau kev lag luam poob peev lawm 7,700 plhom dos las, tab sis muaj cov tso nyiaj tuav pov hwm li ntawm 3,000 plhom dos las xwb. Nyob thoob ntiaj teb, As Mes Lis Kas teb poob peev ntawm fab kev lag luam loj kawg li ntawm 145,000 plhom dos las, muaj cov tso nyiaj tuav pov hwm li ntawm 85,000 plhom dos las. Cov xwm txheej loj tshaj plaws, mas yog lub khaub lig cua As Khais Das, ua rau As Mes Lis Kas teb sab hnub tuaj raug xwv txheej loj kawg nyob hauv lub 8 hli thiab 9 hlis. Kev piam sij raug li ntawm 65,000 plhom dos las.

Dej nyab Zes Mas Nias teb zaum ob thaum lub 7 hli, ua rau kev lag luam poob lawm 54,000 plhom dos las. Cov thaj tsam tso nyiaj tuav pov hwm muaj 13 qhov chaw.

Ernst Rauch tus thawj tswj daws teeb meem huab cua ntawm Munich Re hais tias : xwm txheej nyob hauv xyoo 2021 yog ib yam txawv kawg. Vim huab cua nyob hauv tej xeev ntuj nws nquag tshwm sim thiab tshwm sim loj heev. Txhua yam no yog los ntawm huab cua pauv ntxeev uas neeg soj ntsuam tsis tau.

Dhau ntawm kev tso nyiaj tuav pov hwm txhab ntxiv, kev koom tes txhim kho ntawm cov tseem hwv thiab tsoom pej xeem kuj tuaj yeem tiv thaiv tau, tsis tas yuav tso nyiaj tuav pov hwm.

Add new comment

2 + 0 =