TXHAWJ XEEB TXOG NTUJ KUB

Dr. Prayath Nantasin
(Tus kws txuj Xyooj Yaj)

Xyoo 2017 dhau los kws txuj Xyooj Yaj (Dr. Prayath Nantasin), tus xib hwb qhia ntawv hauv tsev kawm ntawv txheej siab Kasetsart University hauv Thaib teb tau hais kom sawv daws kub siab rau teeb meem ntuj kub.
Kws txuj Xyooj Yaj tau nrog cov tub txhawb fawb Zis Pees mus soj ntsuam qab ntiaj teb los yog teb chaws Aas Tas Tiv (Antarctic) xyoo 2017-2018 piav txog xwv txheej tshwm tuaj vim ntuj kub li no : Nyob rau teb chaws Aas Tas Tiv yog lub teb chaws dej khov, muaj cov os dej chaw txias (Penguin) nyob coob. Cov os dej no mus ko taw saum cov dej khov deb li 10 tawm lav kev mus nrhiav ntses los pub lawv cov me nyuam, tab sis nyob rau xyoo no lub teb chaws dej khov yaj lawm ntau, ces cov os dej tau kev nrhiav noj ze lawm; mas cov os dej chaw txias thiaj huam vam ntau.
Nyob rau ncov qaum teb yog ib lub teb chaws dej khov tib yam li ncov qab teb thiab muaj cov dais dawb nyob. Daim dej khov no ntsib xwv txheej dej khov yaj hnyav dua sab ncov qab teb, yog li ib thaj tsam ntawd thiaj yaj ua dej hiav txwv tas. Thaum dej khov yaj ua dej tas lawm, mas cov dais dawb tsis muaj chaw nrhiav noj ua rau muaj dais dawb tuag lawm ntau.
Ua cas dej khov ho yaj tas? Kws txuj Xyooj Yaj teb tias yog los ntawm teeb meem ntuj kub ntuj sov.
Xyooj Yaj rov hais tias ntuj kub yog sawv daws li teeb meem. Peb yuav pom tias lub 12 hlis yog caij ntuj no tab sis ua cas dej ho nyab Thaib teb. Peb yuav pom tias thaum tsis los nag mas tsis los li, tab sis nag los mas poob cuag li lub ntuj to qab; yog li dej thiaj nyab txhua txhia chaw. Tej no yog tsim kev kub ntxhov rau leej twg; yog rau peb sawv daws.
Kawg no, Xyooj Yaj ntuas sawv daws kom kub siab txog teeb meem ntuj kub thiab mob siab txuag lub ntiaj teb kom txhob kub dhau no ntxiv.
“Yog tsis ua li, mas peb cov me nyuam yuav nyob tsis tau.” Kws txuj Xyooj Yaj hais.

Thau los ntawm : www.thairath.co.th
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo TSwv Zov Yaj

Add new comment

1 + 6 =