TUS PIV TXWV HAIS TXOG KEV SIB PAB TIV THAIV TUS KAB MOB COVID-19

Tus piv txwv hais txog kev sib pab tiv thaiv tus kab mob Covid-19.
Nej cia li rov mus nyob hauv nej lub zes, kom nej tsis txhob raug neeg tsuj yam tsis nco ceev faj txog. Muaj ib pab ntsaum coob coob nyob ntawm tog kev, yog txoj kev neeg yuav hla los mus coob coob thiab. Ib tug ntsaum pom muaj ib pab neeg coob coob tab tom tuaj yuav txog, mas tus ntsaum ntawd nkag mus rau saum qhov chaw siab siab thiab tshaj rau cov ntsaum kom cia li khiav mus nkaum. Lo lus tshaj ntawd yog lo lus tias : “Nej cia li rov mus nyob hauv nej lub zes, kom nej dim. Nej yuav nyob hauv nej lub zes mus txog lub sij hawm pab neeg coob coob no dhau tas tso”. Tas cov ntsaum hnov tshaj li ntawd, lawv khiav mus nkaum thiab lawv tsis muaj ib tug raug tsuj raug tuag li. Vim li cas cov ntsaum coob coob thiaj tsis muaj ib tug raug tsuj tuag ? Yog vim cov ntsaum nkag mus nkaum nyob hauv lawv lub zes thiab lawv nkaum twj ywm tsis tawm. Ntsaum mloog lus, thaum hnov ib tug tshaj tias muaj teeb meem, mas txhua tus ntsaum nkag mus nkaum thiab tsis sib tawg. Tus ntsaum tshaj lus rau cov ntsaum, nws txhawj txog nws pab ntsaum, tas cov ntsaum nkag siab thiab lawv mloog cov lus tshaj tawm tam sid. Tab txawm tus ntsaum tshaj lus tsis yog tus thawj, tsis kav nws paub txog cov teeb meem yuav tuaj raug, mas nws muaj cai tshaj. Tsis muaj ib tug ntsaum twg tsis kam loog thiab xav tias tus tshaj ntawd tsis yog tus thawj. Thaum cov teeb meem dua tas, mas txhua tus ntsaum tawm thiab nyias mus nrhiav nyias noj. Ua li ntawd, mas tus ntsaum tshaj lus thiab txhua tus ntsaum puav leej nyob zoo tsis raug teeb meem, vim ntsaum mloog lus thiab muaj txoj cai zoo. Qhov no yog ib tug piv txwv rau ntiaj teb neeg, kom sawv daws yuav tsum mloog lus thiab sib hwm. Yog sawv daws mloog cov hlob lus thiab txawj sib hwm, mas ntiaj teb neeg yuav hla dhau tus kab mob Covid-19 no mus thiab yuav tsis raug tuag coob dua no. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 0 =