TUS NTXHAIS TIV THAIV NOOG HUAM VAJ

https://www.bbc.com/thai/thailand-55183668(Tus thau duab:WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI)

Nus Lis Haas Das Ua Lis hnub nyoog 32 xyoos, nws yog ib tug ntxhais ua hauj lwm soj ntsuag noog huam vaj nyob rau lub zoov Npus Dos, hauv teb chaws Thaib yav qab teb.

Nus Lis Haas hais tias nws txiv yog tus piv txwv rau nws ua txoj hauj lwm no, vim ib txwm los nws nrog ua neej nyob nrog hav zoov hav tsuag thiab nws txiv niaj hnub coj nws mus yug tsiaj thiab yos hav zoov. Thaum nws loj mas nws mus kawm ntawv txheej siab nyob hauv nroog Npaas Koj. Nws ua hauj lwm tau 3 xyoos xwb ces nws txiav siab rov los tsev, los ua hauj lwm hauv lub koom haum soj ntsuag noog huam vaj.

Txawm tias txoj hauj lwm soj ntsuam thiab tiv thaiv noog huam vaj no yuav tsis tau nyiaj hli ntau npaum nws txoj hauj lwm qub los, nws yeej txaus siab vim nws tau ua txoj hauj lwm nws nyiam thiab yog ib txog hauj lwm tau txuag nws lub hav zoov thiab tau pab cov noog huam vaj kom txhob tu noob mus.

Hais txog ntawm Nus Lis Haas txoj hauj lwm mas yog ncig xyuas xyoob ntoo, nce ntoo mus kho los yog ua zes rau noog huam vaj tau chaw nteg qe.

Nus Lis Haas hais ntxiv tias noog huam vaj yog tus kws cog ntoo tseeb tiag, thaum noog huam vaj noj tej txiv hmab txiv ntoo tas mas nws yuav nti lub noob tawm los, cov noob no thiaj mam nthaw kaus loj hlob ua tej tsob ntoo loj loj.

Tsis tas li ntawd xwb, yog thaj tsam twg muaj noog huam vaj ces txhais tau tias thaj chaw ntawd tseem yog ib lub hav zoov ntsuab.

Chiv thawj mas noog huam vaj twb yuav tu noob nyob hauv daim zoov Npus Dos, tiam sis xyoo 1984 tau muaj kev soj ntsuam noog huam vaj ces ziag no thiaj muaj noog huam vaj ntxiv li 600 tus.

Zim txwv no nyob Thaib teb muaj koom haum soj ntsuam noog huam vaj nyob 3 thaj tsam: yog hauv lub hav zoov Huaj Qhav Kheej, Qhauv Yaim, thiab hauv zoov Npus Dos.

Cov noog huam vaj tag nrho yog 4,000 tus.

 Vam txog : https://www.bbc.com/thai/thailand-55183668

Add new comment

6 + 3 =