TUS KAB MOB KHOS LOS NAS

Hais txog tus kab mob Khos Los Nas, mas pib tshwm sim thiab pom thawj tug neeg mob yog lub 12 hlis xyoo 2019 tsaib no, nyob hauv lub nroog Um Haj, lub xeev Hawv Pem nyob nruab nrab hauv Suav teb. Cov neeg kis tus kab mob Khos Los Nas tam sim no nyob thoob ntiaj teb, muaj txog 6,061 leeg. Nyob Suav teb muaj 5,974, hos nyob txawv teb chaws yog 87 leej. Cov neeg tuag los ntawm tus kab mob Khos Los Nas yog 132 leeg. Cov teb chaws uas muaj cov neeg kis tus kab mob Khos Los Nas, muaj xws li no :
Thaib teb 14 leeg, Thais Vas 8 leej, Hooj Koos 8 leej, Zis Pees teb 7 leej, Mas Kaus 7 leej, Xees Cas Pos 7 leej, As Mes Lis Kas 5 leeg, Aus Thas Lias teb 5 leeg, Kos Lim Naj 4 leeg, Mas Les Xias teb 4 leeg, Fab Kis teb 3 leeg, Kas Nas Das teb 2 leeg, Nyab Laj teb 2 leeg, Khas Phus Chas teb 1 leeg, Nes Pas teb 1 leeg, Zes Mas Nias teb 1 leeg thiab Xis Laas Kas teb 1 leeg. Nyob Suav teb, mas lub xeev Hawv Pem yog lub xeev cov neeg muaj tus kab mob Khos Los Nas coob tshaj 2,714 leeg, tuag lawm 100 leej. Muaj cov neeg kho mob zoo lawm 74 leeg. Tam sim no nyob hauv lub nroog Un Haj, pom tias tej kev tsheb nyob hauv lub nroog mas tsis muaj tsheb khiav, ntawm tej kev kuj tsis tshua muaj neeg lawm. Nyob hauv tej kiab khw kuj tseem qhib nruab hnub hmo ntuj li qub thiab muaj tug puav neeg tawm mus yuav txhiam xws noj, tab sis neeg yeej tsawg kawg nkaus li. Cov neeg tawm hauv tsev mus yuav tsum muaj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg huv si. Tam sim no lub nroog Um Haj, zoo li ib lub qub nroog uas tsis muaj neeg nyob. Cov neeg txawv teb chaws uas nyob hauv lub nroog Um Haj, mas tseem hwv Suav tsis pub tawm mus lwm qhov thiab tsis pub lawv rov qab mus lawv lub teb chaws, ces muaj cov neeg txawv teb chaws coob kawg khuam nyob hauv lub nroog Um Haj. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

5 + 12 =