TUS KAB MOB COVID-19 NYOB IS NTIAS TEB HEEJ ZUJ ZUS THIAB UA RAU NEEG TUAG COOB

(Thau los ntawm: FlickrCC)

Tus kab mob Covid-19 zaum ob tab tom kis loj kawg nyob Is Ntias teb, thiab ua rau neeg tuag ib hnub li ntawm 700 leej. Cov tseem hwv Is Ntias thiaj tshaj txoj cai txwv tsis pub tsoom pej xeem tawm mus ub mus no thiab muaj qee thaj tsam raug kaw tseg. 
Muaj coob leej pom tias cov tseem hwv tsis qhuav ntsej thiab tsis mob siab txog kev sib kis tus kab mob, ces cov His Ntus ntau txhiab leej thiaj sib sau ua ke tsim koob hmoov nyob Is Ntias qaum teb. Lawv mus da dej nyob hauv tus niam dej Khoos Khas uas yog tus dej ntshiab yam tsis ntshai txog tus kab mob sib kis. Cov neeg ntseeg His Ntus thiab cov Txiv Plig coob leej tau ua cov kab ke ywg dej thiab raus dej, ces lawv yuav ua li ntawd mus ntau hnub sib law.
Tus thawj pwm tsav Narendra Modi thiab cov tub lag tub luam tab tom rov ua kom lag luam sawv tom qab uas tus kab mob Covid-19 sib kis txij tsaib no los. Tab sis tus kab mob Covid-19 zaum ob kuj ua rau kev txhawb nqa kev lag luam poob qis tuaj. Is Ntias teb muaj cov neeg mob Covid-19 tshiab 161,736 leej thiab tuag lawm 879 leeg nyob hauv lub 4 hlis dhau no. Ntau lub nroog hauv lub xeev Gujarat cov tsev kho mob tsis muaj txaj txaus cov neeg mob pw thiab cov neeg mob pw pawg lug hauv pem teb tsis muaj neeg saib xyuas. Hauv 2 lub nroog loj xws li Moos Npais thiab Nyus Des Lis kuj tsis muaj txaj txaus rau cov neeg mob pw. Txawm li cas kuj xij, vim tus kab mob sib kis loj heev, ces ua rau cov tseem hwv thiab tsoom pej xeem tsis ntshai tsis nco quav ntsej txog tus kab mob li lawm. Vim Is Ntias teb yog lub teb chaws neeg sib kis tus kab mob Covid-19 coob tim 2 nyob hauv ntiaj teb no. 

 

Add new comment

1 + 1 =