TUS KAB MOB COVID-19 NYOB AS MES LIS KAS TEB

Hnub tim 4 lub 4 hlis 2020 no, nyob hauv tib hnub no xwb As Mes Lis Kas teb muaj neeg tuag txog 1,497 leej. Yog ib zaug nyob hauv tib hnub uas muaj neeg tuag coob tshaj nyob hauv ntiaj teb no los ntawm tus kab mob Covid-19. Yog thawj zaug uas As Mes Lis Kas teb muaj neeg tuag coob dua Is Tas Lias teb. Xam tas nrho cov neeg tuag nyob thoob As Mes Lis Kas teb los ntawm tus kab mob Covid-19 muaj txog 8,500 leej.
Tab txawm tias As Mes Lis Kas teb cov neeg tuag coob tsis npaum Is Tas Lias teb thiab Xyis Pas Yas teb (Spaine), tsis kav kuj pom tau tias As Mes Lis Kas teb tab tom raug xwm txheej loj kawg. As Mes Lis Kas teb cov neeg uas cov kws kho mob soj ntsuam pom tias yog kis tus kab mob Covid-19 ntxiv tshiab, mas yog 33,324 leeg. Nyob hauv cov neeg kis tus kab mob no tib hnub xwb tuag txog 1,497 leej. Xam tas nrho cov neeg kis tus kab mob Covid-19 nyob thoob As Mes Lis Kas teb, mas muaj li ntawm 311,632 leej. Txhais tias nyob ntiaj teb no As Mes Lis Kas teb yog lub teb chaws uas muaj cov neeg kis tus kab mob Covid-19 coob tshaj plaws.
Ob lub nroog uas muaj neeg mob Covid-19 coob tshaj plaws, mas yog lub nroog Nyus Yos (New York) thiab lub nroog Nyus Os Lees (New Orleans). Ces ua kev ntxhov siab loj kawg rau tus thawj tswj lub xeev Nyus Yos.
Pom tias kev sib kis tus kab mob Covid-19 no yog zoo ib yam li cov hluav taws qus sib kis thiab tsis txawv kiag li, ces tus thawj tswj lub xeev Nyus Yos ceeb toom kom tsoom pej xeem ua raws li lub Koom Haum noj qab haus huv (WHO) cov lus hais. Kom tsoom pej xeem muab siab rau tiv thaiv thiab ceev faj txog tus kab mob Covid-19, vim tias cov neeg mob muaj coob thiab nce siab zuj zus. Txawm li cas los xij, hais txog kev piam sij mas tseem tshuav deb heev. Tab sis cov tsev kho mob nyob hauv lub xeev Nyus Yos mas txais tos cov neeg mob tsis tau ntxiv, vim tias txhua lub tsev kho mob nyob Nyus Yos tsis muaj tsev txias txaus khaws cov neeg tuag lawm. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 2 =