TSEEM HWV AS MES LIS KAS PAB TSEEM HWV NYAB LAJ TXO KEV SIV HNAB ROG HMAB

Pollution Washington helps Hanoi dispose of plastic (Radio

As Mes Lis Kas pab tseem hwv Nyab Laj txo tseg kev siv hnab rog hmab raws kev sib koom tes Usaid Agency for International Development.

Cov nom tswv saib xyuas ib puag ncig hauv Nyab Laj teb hais tias niaj xyoo mas lub teb chaws muaj cov hnab rog hmab pov tseg ze li ntawm 25 plhom taas (tons).

Cov kws txawj ntse hais tias “Tej hnab roj hmab neeg siv tas muab pov tseg ntawd, ua teeb meem cuam tshuam rau neeg txoj sia thiab neeg kev noj qab haus huv, thiab muaj feem rau txhua yam muaj sia hauv lub ntiaj teb no. vim tias cov hnab roj hmab tsis txawj lwj mas yuav siv sij hawm ntev li ntau txhiab xyoo thiaj mam yaj tas.

Nyob hauv lub hli tas los, USAID hais tias lawv pab tseem hwv Nyab Laj txij xyoo 2020 los mus kom Nyab Laj teb chaws txo tau kev siv hnab roj hmab kom tsawg dua qub.

Add new comment

1 + 1 =