TOJ POB NYOB NES PAS TEB.

(REUTERS/Santosh Gautam)

Hnub tim 13 lub 7 hli 2020 no, ntuj los nag hlob heev nyob Nes Pas sab hnub poob, ua rau dej nyab thiab toj pob ntau qhov chaw. Av txhub neeg tuag lawm 60 leej thiab ploj lawm 40 tawm leej. Thaj tsam toj pob thiab dej nyab loj tshaj, yog nyob nrug deb ntawm lub tuam ceeb Kas Mas Ntus sab hnub poob li 200 km. Tsoom pej xeem tej vaj tse raug dej nyab piam sij ntau pua lub. Tsoom pej xeem yuav tsum khiav tshais chaw mus nyob hauv cov tsev kawm ntawv, cov tsev teev hawm thiab cov tsev ntaub uas tseem hwv npaj tseg rau lawv nyob. Muaj cov tub khaws neeg tuag li ntawm 80 leej tab tom tshawb nrhiav cov neeg raug dej tshoob ploj lawm. Nyob hauv lub nroog Kaski uas nyob ze thaj tsam dej nyab, mas muaj 7 tug neeg raug tub sab tua tuag thiab nyob hauv lub nroog Gulmi, Lamjung thiab Sindhupalchowk uas nyob nruab nrab hauv Nes Pas teb, kuj muaj 6 tus neeg raug tub sab tua tuag thiab. Nyob Is Ntias teb, mas txhua txhua xyoo tus niam dej Koshi tau phwj los nyab lub xeev Phib Ham ua rau tsoom pej xeem Is Ntias tau txais kev kub ntxhov loj kawg. Niaj xyoo lub caij ntuj nag, mas kheev kheev muaj toj pob nyob Nes Pas teb. Vim Nes Pas teb muaj toj roob hauv pes ntau thiab tsoom pej xeem nyiam nyob toj siab uas yog tej qhov chaw ntxhab. 

Add new comment

1 + 0 =