TEEB MEEM NTUJ KUB, UA RAU NEEG KHIAV UA THOJ NAM IB XYOO 20 TAWM PLHOM LEEJ.

Oxfam yog ib lub Koom Haum ua hauj lwm rau cov neeg pluag txom nyem thiab tsis muaj vaj tse nyob. Hnub no Oxfam tshaj txog teeb meem ntuj kub nyob thoob ntiaj teb tias : zim txwv no lub ntuj kub thiab huab cua phem zuj zus, ces muaj neeg khiav ua thoj nam ib xyoo li ntawm 20 tawm plhom leej nyob thoob ntiaj teb. Muab xam los mas 2 feeb yuav tsum muaj ib tug neeg khiav ua thoj nam. Lub ntiaj teb loj dav thiab muaj ze 200 lub teb chaws, ces peb pom tias nyob ze ze peb mas tsis muaj neeg khiav ua thoj nam, tab sis nyob hauv ntau lub teb chaws sab As Xias Nrab thiab Aws Los Pas, mas niaj hnub muaj neeg khiav ua thoj nam mus rau ub rau no. Yog vim lub ntuj qhuav thiab huab cua kub, tsoom pej xeem ua tsis tau noj ces muaj kev tshaib nqhis. Tsis tas li ntawd, nyob hauv ntau lub teb chaws tseem muaj kev sib ntaus sib tau thiab, ces thiaj muaj neeg khiav ua thoj nam. Ntau xyoo los no, pom tias teeb meem huab cua hnyav zuj zus. Muaj ntau pua txhiab leej neeg uas lawv tso vaj tso tsev pov tseg thiab khiav mus rau lwm qhov chaw, lwm lub teb chaws. Cov neeg khiav ua thoj nam 80 feem pua, yog cov neeg As Xias. Nyob Is Ntias teb, Nis Zes Lias teb thiab Npos Lis Vias teb, mas tsoom pej xeem khiav ua thoj nam coob tshaj plaws. Yog yuav muab piv rau cov teb chaws vam meej xws li As Mes Lis Kas teb, mas cov teb chaws li hais los no muaj neeg txom nyem thiab khiav ua thoj nam li ntawm 4 npaug. Cov teeb meem ntuj kub no yog los ntawm huab cua hloov, dej nyab, raug khaub lig cua, av qeeg thiab hlawv toj. Khaub lig cua los, ces muaj dej nyab thiab xyoob ntoo tuag piam sij tas. Neeg hlawv toj roob hauv pes, hlawv teb ua noj thiab pa roj ncho rau saum ntuj, ces muaj huab cua phem thiab ntuj tsis los nag. Txhua yam no yog ua kom lub ntuj kub thiab sov dua qub tuaj. Yog peb ua tib zoo xav, mas peb yuav pom tias cov teeb meem ntuj kub no ua kom muaj neeg khiav ua thoj nam coob dua khiav tsov rog lawm 3 npaug.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 0 =