TEEB MEEM KEV TSHAIB NQHIS

Tus nqi txhiam xws noj tau nce siab heev nyob hauv ntau xyoo dhau los no, vim tus nqi txhiam xws yeej poob qis los ntau caum xyoo lawm. Yog ib qho pom tseeb tiag xyoo tag los tus nqi txhuv noj nce siab tshaj. Kev nce nqi no tsis yog nqi txhuv xwb, tag txhua yam puav leej nce siab tuaj. Tam sim no ua rau tus nqi txhiam xws noj nce siab li 50-200 feem pua. Ua rau 110 plhom tus pej xeem poob nyob hauv txoj kev txom nyem tshaib nqhis, thiab 44 plhom leej tsis muaj txhiam xws noj. Tus nqi txhiam xws noj nce siab, ua rau tsoom pej xeem kev ua lub neej nyob txom nyem kawg. Ua rau cov me nyuam tuag tshaib coob tuaj ntxiv.

Qhov teeb meem ntawm kev tshaib nqhis zim txwv no yog : los ntawm cov los pav xa noj nyiaj ntau thiab huab cua phem. Tsoom pej xeem sib txeeb liaj teb ua noj thiab tus nqi roj a kuj nce siab dua qub.

Add new comment

7 + 2 =