Teeb meem huab cua yog qhov tseem ceeb ntawm kev sib xa xov xwm

Ib tug thawj coj ntawm Protestant theologians tau thov kom cov tub xov xwm Catholic pab tshaj tawm kev kub ntxhov ntawm huab cua kom nthuav dav.

Lobeda tau piav qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshaj xov xwm hauv kev sib txuas lus nrog tib neeg, thaum muaj kev kub ntxhov zaum tim 6 nyob hauv Signis World Congress 2022 hauv lub nroog Xes Us, nyob Kos Lim Naj hnub tim 18 lub 8 hli tag los. Lobeda yog ib tug xib hwb ntawm kev ntseeg thiab kev coj noj coj ua ntawm lub Koom Txoos Theological Seminary Pacific Lutheran, nyob hauv lub tsev kawm txheej siab California Lutheran thiab Church Divinity School of the Pacific. Nws yog tus koom tes txhim tsa thiab yog tus thawj tswj Climate Justice thiab Faith Center. Nws tab tom hais txog kev pab txuag txhua yam nyob ib puag ncig.

Nws hais tias hais txog kev daws teeb meem huab cua kub ntxhov, nws hais txog Vaj Qhia 3 nqe lus xws li, tib neeg cov txheej txheem sib raug zoo ntawm cov tseem hwv thiab cov tuam txhab, fab ntsuj plig puav leej yog ib feem ntawm kev ras txog lub ntaij teb yav tom ntej.

Lobeda hais tias txhua txhua theem cov tub xov xwm muaj feem cuam tseem ceeb ua hauj lwm pab daws teeb meem. Kev sib tham ntawm Signis World Cengress 2022 zaum tim 6 nyob Kos Lim Naj, lub ntsiab yog hais txog “lub ntiaj teb kev thaj yeeb”. Signis yog lub Koom Haum Kav Tos Liv thoob ntiaj teb cov kws tshaj lij ua hauj lwm nyob haud.

Add new comment

1 + 0 =