QHUAS TXOG TSOOM PEJ XEEM MIAS MAS

Cov pej xeem Mias Mas uas lawv rov ntawm Thaib teb thiab lwm teb chaws los, mas lawv mus ua tej lub me nyuam tsev xov nruab thiab vov nqeeb rau lawv nyob 14 hnub, lawv ua cov tsev nyob tsis deb pes tsawg ntawm ntug zos. Yog ib qho uas ntiaj teb pom mas lawv qhuas kawg, vim nyob hauv tej lub me nyuam tsev uas lawv nyob tsis muaj hluav taws xob, tsis muaj kiv cua, tsis muaj dej, tsis muaj tsev plob thiab tsis muaj lauj kaub tais diav rau lawv ua noj. Tsuas muaj ib lub tog hauv ncoo, ib daim lev thiab ib daim pam xwb. Lawv cov neeg nyob hauv zos xa mov rau lawv noj raws sij hawm. Tab txawm yog cov hauj sam thiab cov pej xeem, tsis kav lawv txaus siab mus ua tsev nyob kaw lawv tus kheej 14 hnub, tsis nrog lawv tsev neeg nyob hauv zej zog. Tsim nyog qhuas txog lawv lub siab zoo, vim lawv tsis ua kev kub ntxhov rau leej twg, lawv xav kom lwm tus neeg tau noj qab nyob zoo thiab kaj siab, lawv tsis saib lawv tus kheej loj dua thiab tsis ua neeg tawv ncauj. Lawv yeem tiv kev nyuaj 14 hnub, kuj yog lawv hlub niam hlub txiv, hlub poj niam me nyuam thiab hlub lawv cov txheeb ze, ces lawv thiaj txiav txim kaw lawv tus kheej 14 hnub li hais.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

9 + 11 =