QHIA TXOG KEV SAIB XYUAS TUS KHEEJ LUB CAIJ MUAJ TUS KAB MOB COVID-19

(https://phetchabun.drr.go.th)

Tam sim no cov neeg Suav paub lawm tias tus kab mob Covid-19 sib kis zoo li cas ? Qhov no yog tau los ntawm kev muab cov neeg tuag coj los soj ntsuam, ces pom tias tus kab mob no yuav txhaws yus txoj kev tso pa kom ua tsis taus pa, yam li txhaws tej hlab pas thiab hlab siab hlab ntsws.
Cov kws kho mob Suav hais tias kev siv tshuaj mus pab yog ib qho zoo heev, vim tshuaj yuav pab kom yus caj pas thiab hlab siab hlab ntsws rov qhib, ces yus thiaj ua taus pa. Kev siv tshuaj kho thiaj yog ib qho pab tau zoo heev, tab sis yuav tsum siv tshuaj kho ntau hnub. Kev saib xyuas tus kheej kom txhob kis tus kab mob Covid-19 mas muaj 10 yam xws li no :
(1) Haus tshuaj yej, kob swm tshuaj, kua zaub kub kub thiab dej kub kom ntau ntau. Tsis tas li ntawd, yuav tsum haus dej kub 20 feeb ib zaug. Vim dej yuav ua kom yus lub qhov ncauj tsis qhuav thiab cov dej kub yuav mus ntxuav tej kab mob uas nyob ntawm yus de ncauj thiab qhov ncauj mus rau hauv plab ua ntej yuav mus txog yus lub ntsws. Cov dej kub nyob hauv yus lub cev yuav tua kom tus kab mob tuag tau. 
(2) Siv tshuaj tua kab mob nrog dej kub ntxuav yaug caj pas txhua hnub, yam li muab kua qaub, kua txiv qaub thiab ntsev. 
(3) Thaum sawv saum txaj yuav tsum da dej, vim cov kab mob yuav lo yus cov plaub hauv thiab yus tej khaub ncaws, tshuaj da dej tua tau kab mob. Thiab yog yus nquag ntxhua khaub ncaws txhua hnub, thaum yus ziab khaub ncaws cov tshav kub kuj tua tau kab mob thiab. 
(4) Ntxuav tej tais diav kom huv txhua hnub, vim kab mob yuav nyob ntawm yus tej tais diav tau 9 hnub. 
(5) Txhob haus luam yeeb.
(6) Ntxuav tes txhua txhua 20 feeb, thiab siv tshuaj da dej txhuam tes li 20 feeb.
(7) Noj txiv hmab txiv ntoo thiab zaub kom pab yus lub cev tiv thaiv kab mob hauv yus lub cev, vim txiv hmab txiv ntoo thiab zaub muaj cov kob pab tiv thaiv. Dhau ntawd mas yog Vitamin C.
(8) Ceev faj kom txhob muaj mob khaub thuas, vim khaub thuas yuav ua kom yus lub cev qaug zog tsis muaj zog, thiab tsis txhob noj tej txhiam xws txias txias los yog haus dej txias.
(9) Yog paub tias yus mob caj pas, mas kav tsij tua cov kab mob raws li tau hais los saum toj no, vim kab mob yuav nkag mus hauv yus lub cev yog ntawm qhov ncauj. Kab mob yuav nyob ntawm yus caj pas li 3-4 hnub, mam nkag tau mus rau yus tej siab ntsws.

 

Add new comment

15 + 1 =