PEB HLOOV PEB TUS KHEEJ THIAB COJ PEB TAWM LOS RAU LUB NTIAJ TEB

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias : hnub txuag xyoob ntoo, mas peb yuav ua zoo li cov neeg noj qab nyob zoo nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj mob tsis tau. Vim li ntawd, Vaj Qhia thiaj nqua hu kom peb hloov peb tus kheej, thiab coj peb tus kheej tawm los rau lub ntiaj teb uas xis nyob mus rau tiam neeg tom ntej. 
Hnub txuag xyoob ntoo nyob ntiaj teb, mas yog txhua xyoo hnub tim 5 lub 6 hli. Xyoo no kev ua koob hmoov hwm hnub txuag xyoob ntoo, mas yog lub Leej Haum Kuj tsa nyob Kos Loos Npias teb, tab sis vim muaj tus kab mob Covid-19, ces thiaj hloov los ua nyob Online xwb. Tsab ntawv uas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus sau mus rau Kos Loos Npias tus Txoov Tim Tswv Is Vas Ntus Nkes (President Ivan Dugue) hais tias : “Kev txuag xyoob ntoo thiab hwm txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb no, yog ib yam teeb meem uas raug peb sawv daws. Peb yuav tsis txhob ua zoo li ib tug neeg noj qab nyob zoo nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj mob, vim txhua yam teeb meem tshwm sim nyob hauv ntiaj teb no puav leej yog lub qhov txhab los ntshav nyob hauv peb.”
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus xav qhia peb tias : lub ntiaj teb zim txwv no, tsim nyog peb yuav txhawj xeeb thiab ua pov thawj txog txhua yam tshwm sim. Peb yuav nyob twj ywm tsis tau, peb txhob tos txog thaum peb pom tias kev piam sij twb muaj ntau lawm peb mam los daws kho. Peb txhob muab peb tej kev cog qoob cog loo los ua kom lub ntiaj teb piam sij, peb yuav tsum xav txog ib lub ntiaj teb uas muaj xyoob ntoo ntsuab xiab thiab vam meej, ces peb thiaj paub tias tsim nyog yuav ua li cas.
Vim lub ntiaj teb ntsuab xiab, nws zoo nyob dua ib lub ntiaj teb uas muaj mob. Yuav ua kom lub ntiaj teb zoo tuaj, txhua yam yog nyob ntawm tib neeg txhais tes. Vaj Qhia hais tias : “Peb tseem tshuav sij hawm.”
Peb yuav ua kom lub ntiaj teb zoo thiab peb muaj lub cev ntaj ntsug zoo rau cov neeg tiam tom ntej.
Qhov kawg Vaj Qhia cia siab tias : nws txoj kev cia siab thiab nws cov lus hais, yuav ua kom tib neeg txawj txuag thiab txawj txhim kho lub ntiaj teb kom xis nyob tuaj. Tib neeg coob, tab sis yuav tsis muaj ib tug ploj tuag. 

 

Add new comment

1 + 1 =