Nyab Laj ua tiav cov cai thiab kev cai lij choj rau kev txhim kho hluav taws xob yam ruaj khov.

Cov neeg paub tab tau tuav xam txog kev ua raws txoj cai hais txog txhim kho hluav taws xob hauv xyoo 2016 txog xyoo 2021. Nyob hauv rooj sab laj uas sib tham los ntawm Science thiab technology hauv Nyab Laj teb, nrog rau pawg tuav hauj lwm ntawm Science, technology thiab lub rooj sab laj hauv lub teb chaws (NA) nyob Hanoi hnub tim 5 lub 3 hlis no. 

Kev ua tiav ntawm kev txhim kho hluav taws xob yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws kev pom zoo ntawm Politburo’s 55 uas sau tawm hnub tim 11 lub 2 hlis 2020, hais txog kev txhim kho hluav taws xob ntawm Nyab Laj teb mus txog xyoo 2030. Txawm li cas kuj xij, Huy ceeb toom tias cov Koom Haum hluav taws xob tseem muaj tej qho yuam kev thiab zoo tsis tas, xws li kev tsim hluav taws xob hauv lub teb chaws muaj tsis tau, cov thaj tsam tseem xav tau lub haus paus thiab kev siv technology hauv qee thaj tsam yuav tau txhim kho kom zoo.

Huy thov kom cov tub txawj tub ntse muab siab rau rau fab kev tuav xam txog cov teeb meem zim txwv no, ua kom txoj cai hais txog kev txhim kho hluav taws xob zoo tuaj thiab daws teeb meem kom yog chaw. 

Dhau ntawd xav qhov peev xwm mus rau NA Standing Committee kom daws teeb meem thiab kev nyuab zim txwv no. Kho txoj cai hais txog kev txhim kho hluav taws xob kom muaj kev cia siab tias muaj kev hloov hluav taws xob ncaj ncees thiab ruaj khov nyob hauv lub teb chaws. 

 

Add new comment

2 + 1 =