NTUJ QHUAV LOJ TSHAJ NYOB ZOS DAS NIAS

(Asianews photo)

Lub teb chaws Zos Das Nias (Jordan) tab tom raug ntuj qhuav heev kawg. Cov kws txuj coob leej hais tias qhov uas yuav ua rau tib neeg txom nyem thiab raug kev tshaib nqhis loj tshaj tseem los tsis tau txog. Teeb meem lub ntuj qhuav no yog ib txoj kev kub ntxhov loj kawg rau lub teb chaws, vim Zos Das Nias yog ib lub teb chaws uas tshaib dej tshaj plaws. Yam li tsoom pej xeem tsis muaj dej haus thiab siv ua liaj ua teb. Niaj xyoo Zos Das Nias teb xav tau dej li ntawm 1.3 plhom Cubic meters, mas thiaj yuav txaus lub teb chaws siv. Tam sim no cov dej nyob Zos Das Nias teb niaj xyoo tsuas yog 850 txog 900 Cubic meters xwb. Yog vim lub ntuj qhuav ntuj tsis los nag thiab tsis tas li ntawd tsoom pej xeem kuj coob tuaj, cov neeg thoj nam khiav lwm qhov mus rau Zos Das Nias teb kuj coob tuaj thiab.
Tsis tas li ntawd, xyoo no cov dej haus nyob hauv 3 lub pas dej tauv kuj tshuav tsawg heev lawm. Kev siv dej haus hauv tsev txhab ntxiv li ntawm 10 feem pua, yog vim kev ua hauj lwm thiab kawm ntawv hauv tsev. 

 

Add new comment

2 + 0 =